Lau­ra Old­fi­eld Ford

Vi i Kista - - KULTUR -

Old­fi­eld Ford föd­des 1973 i Ha­li­fax, West Yorkshi­re, och är ut­bil­dad på Sla­de Shool of Fi­ne Art och på Royal Col­lage of Art, bå­da i Lon­don.

LAU­RA

2005 och 2009 pub­li­ce­ra­de hon ”Sa­vage Mes­si­as”, en se­rie tex­ter och col­lage in­spi­re­ra­de av var sitt post­num­mer­om­rå­e­de i Lon­don. Hon be­stri­der en gängse be­rät­tel­se om gent­ri­fi­e­ring och lyf­ter istäl­let fram de be­rät­tel­ser som finns kvar trots allt.

Ford har mång­å­rig er­fa­ren­het av mil­jö- och an­ti­ka­pi­ta­lis­tiskt ak­ti­vis­tiskt ar­be­te. Hen­nes tex­ter, som pub­li­ce­rats i t ex The Gu­ar­di­an, Art Re­vi­ew och på hen­nes egen blogg. Hon har bland an­nat va­rit ak­tiv i de­bat­ter­na rö­ran­de för­ny­el­sen av East End in­för de olym­pis­ka spe­len 2012 samt an­grep­pen mot all­män­nyt­tan i stads­de­lar­na Elep­hant and Cast­le.

MEL­LAN

OLD­FI­ELD

kom­mer hon att stäl­la ut si­na ab­r­ten från Tens­ta på Tens­ta konst­hall.

I DE­CEM­BER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.