Vad gäl­ler när du flyt­tar in el­ler ut?

Ska du flyt­ta ut från el­ler in i en ny hy­res­rätt? Se till att ha koll på vil­ka skyl­dig­he­ter och rät­tig­he­ter du har som hy­res­gäst. Det kan be­spa­ra al­la par­ter miss­för­stånd och miss­nö­je.

Vi i Kista - - BOSTAD -

Det är vik­tigt att så­väl av­flyt­tan­de som nya hy­res­gäs­ter kän­ner sig rätt­vist be­hand­la­de i sam­band med in- och av­flytt­ning­ar. En be­sikt­ning är all­tid att re­kom­men­de­ra när en lä­gen­het ska by­ta in­ne­bo­en­de. Hy­res­vär­den får kän­ne­dom om lä­gen­he­tens skick, av­flyt­tan­de hy­res­gäst får be­kräf­tel­se på att hy­res­vär­den in­te har nå­gon in­vänd­ning mot hy­res­gäs­tens vård av lä­gen­he­ten och den in­flyt­tan­de hy­res­gäs­ten får ock­så lä­gen­he­tens skick bekräf­tat, så att hy­res­vär­den in­te se­na­re fel­ak­tigt krä­ver ho­nom el­ler hen­ne på er­sätt­ning för ska­dor.

Eri­ka Lindén Jans­son

Be­sikt­nings­pro­to­koll

Skic­ket på golv och väg­gar an­teck­nas lämp­li­gen i ett be­sikt­nings­pro­to­koll, li­kaså ut­rust­ning­en i kök, bad­rum och to­a­let­ter. Kon­trol­le­ra ock­så att even­tu­el­la el- och rörin­stal­la­tio­ner som hy­res­gäs­ten har gjort är fack­man­na­mäs­sigt ut­för­da. Do­ku­men­te­ra gär­na even­tu­el­la ska­dor med fo­to­gra­fi­er. I ett be­sikt­nings­pro­to­koll kan hy­res­vär­den, den av­flyt­tan­de och den in­flyt­tan­de hy­res­gäs­ten enas om vil­ka even­tu­el­la re­pa­ra­tio­ner som ska ut­fö­ras och vem som ska be­kos­ta des­sa. Om me­nings­skilj­ak­tig­he­ter upp­kom­mer ska det skri­vas med i pro­to­kol­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.