Vad me­nas med nor­malt sli­tage?

Vi i Kista - - BOSTAD -

Det är hy­res­vär­den som an­sva­rar för un­der­håll och re­pa­ra­tio­ner i lä­gen­he­ten, vid så kal­lat nor­malt sli­tage. Med skä­li­ga mel­lan­rum, of­tast un­ge­fär vart 12–15 år, ska hy­res­vär­den se till att sed­van­li­ga re­pa­ra­tio­ner och un­der­hållsåt­gär­der ut­förs, som till ex­em­pel slip­ning av par­kett­golv och ta­pet­se­ring. Det finns inga lag­reg­ler som när­ma­re be­stäm­mer un­der­håll­sin­ter­val­lens längd ut­an des­sa kan va­ri­e­ra; en lä­gen­het som an­vänds av en stör­re fa­milj blir nor­malt i be­hov av re­pa­ra­tion ti­di­ga­re än om den nytt­jats av en vux­en per­son. Om hy­res­vär­den har en un­der­hålls­plan får hy­res­gäs­ten i all­män­het rät­ta sig ef­ter den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.