Hy­res­gäs­tens re­pa­ra­tions­rätt

Vi i Kista - - BOSTAD -

En hy­res­gäst har rätt att på egen be­kost­nad må­la och ta­pet­se­ra i lä­gen­he­ten för att sät­ta sin egen per­son­li­ga prä­gel. Hy­res­gäs­tens val av ku­lö­rer och ta­pet­möns­ter får dock in­te va­ra så ex­tre­ma att lä­gen­he­tens bruks­vär­de mins­kar. Ut­ö­ver mål­ning och ta­pet­se­ring får hy­res­gäs­ten även bland an­nat mon­te­ra per­si­en­ner, sät­ta upp ka­kel i kö­ket, in­stal­le­ra disk­ma­skin och sät­ta upp kol­fil­ter­fläkt. Hy­res­gäs­ten får dock in­te änd­ra lä­gen­he­tens plan­lös­ning, ri­va ut den fas­ta köks­in­red­ning­en, byg­ga ba­stu el­ler mon­te­ra spis­ku­pa med fläktut­tag till be­fint­ligt ven­ti­la­tions­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.