Vad ÄR egent­li­gen en po­li­ti­ker?

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

För­ra vec­kans nämnd­mö­te in­föll sam­ma dag som många Jär­va­bor fi­ra­de eid. En som re­a­ge­ra­de var Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah.

– Skul­le ni kun­na ha nämnd­mö­te på julaf­ton ock­så? und­ra­de han un­der all­män­he­tens frå­gestund.

I sista mi­nu­ten, strax fö­re det att po­li­ti­ker­na bän­ka­de sig för att bör­ja sam­man­trä­det, skyn­da­de sig Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah att du­ka upp en li­ten eid-hälsning ut­an­för mö­tes­sa­len i Hus­by träff.

”Eid mu­barak, eid al ad­ha, bey­ram. Mus­limsk hög­tid 24092015” stod det på en lapp, ett bud­skap som ser­ve­ra­des till­sam­mans med fi­kon och kakor.

En upp­ford­ran­de hälsning till nämn­denss po­li­ti­ker, som in­te ta­git med eid i sin pla­ne­ring.

– Vi har in­te haft med eid i vår pla­ne­ring och det kan vi för­sö­ka tän­ka på till näs­ta år, men det är ett pus­sel att hit­ta da­tum för nämnd­sam­man­trä­den på grund av att al­la mås­te ha tid att ta del av vis­sa rap­por­ter, sa nämn­dens ord­fö­ran­de Mia Päär­ni (S).

Och även bland po­li­ti­ker­na fanns för­stås de som fi­ra­de. En av dem var Ka­hin Ah­med (M) och han höll med om kri­ti­ken.

– Då kan vi ju ha mö­te på julaf­ton ock­så, sa han, som till var­dags ar­be­tar i Eskilstu­na och tving­as att gå he- mi­från så ti­digt att han knappt hun­nit se sin fa­milj un­der he­la da­gen.

”Det är ett pus­sel

att hit­ta da­tum för nämnd­sam­man

trä­den.”

FO­TO: IDA NIL­SING

KAN VI? I sam­band med mö­tet i stads­dels­nämn­den träf­fa­de vår re­por­ter någ­ra barn som und­ra­de om de själv kun­de bli po­li­ti­ker – vi lät po­li­ti­ker­na sva­ra.

VAD ÄR EN PO­LI­TI­KER? Ja­kob, Ib­be, Han­na och Mai­da från Rin­ke­by, skul­le fi­ra eid med att gå på bio och se ”In­si­dan ut”. De kän­de in­te till att stads­de­lens po­li­ti­ker skul­le ha mö­te, men blev ge­nast ny­fik­na: ”Vad är en po­li­ti­ker? Kan barn bli po­li­ti­ker?” var två sa­ker som de und­ra­de över. Den sista frå­gan pas­sa­de vi vi­da­re till två av Rin­ke­by-Kistas po­li­ti­ker.

EID MU­BARAK. En upp­ford­ran­de eid-hälsning till po­li­ti­ker­na i stads­dels­nämn­den i sam­band med de­ras mö­te för­ra tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.