Svar:

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

En­ligt So­ci­al­sty­rel­sen får in­grepp som ta­tu­e­ring, pi­er­cing och hål­tag­ning in­te gö­ras på un­derå­ri­ga ut­an vård­nads­ha­va­rens till­stånd. Den som vill dri­va ta­tu­e­rings­verk­sam­het mås­te an­mä­la det­ta till kom­mu­nens häl­so-och mil­jö­nämnd samt föl­ja reg­ler om bland an­nat god hy­gi­en. Det är vik­tigt för att fö­re­byg­ga ris­ken för till ex­em­pel in­fek­tio­ner. Man kan ock­så drab­bas av al­ler­gi­er av vis­sa ty­per av ta­tu­e­rings­fär­ger. Det bäs­ta är kanske att ta­la med 16-åring­en om de här ris­ker­na och hjäl­pa ho­nom att un­der­sö­ka hur just den här ta­tu­e­ra­ren gör för att fö­re­byg­ga häl­so­pro­blem. Är det en se­ri­ös ta­tu­e­ra­re kom­mer du få tyd­li­ga svar på al­la frå­gor. Miss­tän­ker du att ta­tu­e­ra­ren in­te är se­ri­ös kan du även kon­tak­ta kom­mu­nens häl­so-och mil­jö­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.