XOV in­flu­e­rad av mör­ka stun­der

Han har listats som en av de mest in­tres­san­ta ar­tis­ter­na un­der 2015 och bli­vit kal­lad ”a Swe­dish su­pers­tar in the ma­king”. Nu föl­jer den Tensta­bör­di­ge ar­tis­ten XOV upp fram­gång­ar­na med de­bu­tal­bu­met ”Wild”.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gun­ner Brooke 070-78 78 708 fri­da.brooke@ di­rekt­press.se

Va fan har du på dig, bror­san?! Kol­la skor­na, ja, ja, det är väl ar­tis­ten.” Da­mi­an Ar­desta­ni, står med barn­domsvän­ner­na fram­för En­backs­sko­lan och sko­jar. Mel­lan Eu­ro­pa­tou­rer har han fått en pa­us och gör en snabb­vi­sit på or­ten där han väx­te upp, Tens­ta.

– Det är så många fi­na min­nen som kom­mer till­ba­ka när jag är här. Det känns bra att va­ra till­ba­ka, sä­ger Da­mi­an Ar­desta­ni, känd som ar­tis­ten XOV.

Det är nu tio år se­dan han flyt­ta­de från Tens­ta och sex år se­dan han läm­na­de en fram­gångs­rik kar­riär som vd bakom sig för att hel­hjär­tat kun­na sat­sa på mu­si­ken. Men det är först un­der de se­nas­te två åren som 29-åring­ens kar­riär som ar­tist ta­git fart, ef­ter ett med­de­lan­de på Twit­ter från världs­ar­tis­ten Lor­de.

– Hon skrev nå­got om att hon vil­le att jag skul­le kon­tak­ta hen­ne. Jag trod­de först att det var spam, men det vi­sa­de sig att det var hon.

Lor­de, som för till­fäl­let ar­be­ta­de med att ta fram sound­trac­ket till fil­men ” The Hung­er Ga­mes: Moc­king­jay-Part 1”, ha­de fått upp ögo­nen för XOV ef­ter att ha hört en ti­dig ver­sion av lå­ten ”Lu­ci­fer”. Nu vil­le hon att XOV skul­le va­ra med på sound­trac­ket till fil­men. Re­sul­ta­tet blev ”Ani­mal”.

– Det var en jät­te­ro­lig upp­le­vel­se för he­la li­vet.

Där­ef­ter var kar­riä­ren ett fak­tum. I dag har mil­jo­ner hört XOV:s musik sam­ti­digt som han tur­ne­rat fli­tigt i Eu­ro­pa och byggt upp en stark fan­ba­se. Och snart är det dags för näs­ta steg. Den 30 ok­to­ber släpps de­bu­tal­bu­met ” Wild”.

– Det känns otro­ligt skönt. Jag har levt med de här lå­tar­na så länge och det är dags att de kom­mer ut.

” Wild” be­skri­ver han som en själv­bi­o­gra­fisk plat­ta, som kan ses som en do­ku­men­ta­tion av hans egen livs­re­sa. Bå­de som per­son och ar­tist. Med livs­kri­ser, kär­leks­dra­ma och ka­os. Där in­flu­en­ser från hip­hop och 90-tals r’n’b blan­das med emo­tio­nell synt­pop från 80-ta­let. Lå­tar­na är kom­na ur en käns­la el­ler händelse och fle­ra hand­lar om de mörkare stun­der­na i li­vet.

– Kärn­bud­ska­pet med den här ski­van är att allt ne­ga­tivt du har va­rit ige­nom kan du vän­da till din för­del. Jag har va­rit med om myc­ket i mitt liv, och det har bli­vit till bräns­le för att för­verk­li­ga mi­na dröm­mar.

Från Tens­ta till Hol­ly­wood. Rent dra­ma­tur­giskt kan det ses som en klas­sisk fram­gångs­sa­ga. Och många, sär­skilt ut­länds­ka me­di­er, fram­stäl­ler XOV som en in­vand­rar­kil­le från en för­ort i Stock­holm som gått till att bli en ny stjär­na på ar­tist­him­len. Men att upp­väx­ten i Tens­ta skul­le va­ra sy­no­nym med gangs­ter­liv och tuf­fa ti­der hål­ler XOV in­te med om.

– De har ald­rig va­rit här, ut­an de goog­lar. När folk goog­lar Tens­ta ser de ba­ra brän­der. De tror att jag kom­mer från värs­ta gangs­ter­för­or­ten som ock­så på­ver­kat den svå­ra ti­den i mitt liv. Men för mig är Tens­ta ba­ra kopp­lat till go­da min­nen. Det är här jag har mi­na kom­pi­sar, brö­der och syst­rar, min barn­dom och trygg­het.

De har ald­rig va­rit här, ut­an de goog­lar. När folk goog­lar Tens­ta ser de ba­ra brän­der.

FO­TO: FRI­DA GUN­NER BROOKE

DE­BUT.

Ar­tis­ten XOV släp­per sitt förs­ta al­bum ”Wild” den 30 ok­to­ber.

FO­TO: PRESSBILD

WILD. XOV be­skri­ver al­bu­met som en själv­bi­o­gra­fisk plat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.