Hus­by FF gick upp till Div 5

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo re­dak­tion@vi­i­kis­ta.se

Hus­by FF bjöd stor­publi­ken på spän­ning när de i lör­dags spe­la­de om se­rie­se­gern bor­ta mot Ro­te­bro IS FF. I slut­mi­nu­ter­na vann till slut la­get och di­vi­sion 5-plat­sen är nu­me­ra de­ras.

– Nu har vi bekräf­tat att Hus­by är någon­ting an­nat än kra­val­ler och brin­nan­de bi­lar, sä­ger Fadh Luyom­bya, en av supportrarna som var på plats.

Upp mot 800 per­so­ner kom på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen till Skin­narå­sens IP för att se mö­tet mel­lan Hus­by FF och Ro­te­bro IS FF. Mat­chen var se­ri­e­av­gö­ran­de och för­ut­sätt­ning­ar­na glas­kla­ra – vid vinst vann Hus­by FF se­ri­en och vid kryss gick se­rie­se- gern i stäl­let till der­by­ri­va­len Rin­ke­by Uni­ted FC.

När do­ma­ren blås­te igång mat­chen var det Hus­by som in­led­de star­kast. Ef­ter ar­ton mi­nu­ter kom ut­del­ning­en och Yous­sef By­ja­ou­a­ne sat­te 0-1 via rib­ban. Dry­ga tio mi­nu­ter se­na­re kom ock­så 0-2 ge­nom en fint sla­gen och väl­pla­ce­rad fri­spark från Abel Tes­fa­lem Tse­gais. Då trod­de många Hus­by­a­re att sa­ken var klar och Abel Tes­fa­lem Tse­gais blev om­kra­mad som en hjäl­te av fan­sen längs lång­sidan.

– När jag sat­te 0-2 må­let trod­de jag att vi ha­de punk­te­rat mat­chen, men Ro­te­bro kom igen. Her­re­gud vil­ka ner­ver det blev, be­rät­tar mål­skyt­ten Abel Tes­fa­lem Tse­gais.

Ja, mat­chen var långt ifrån över. Strax in­nan halv­tid re­du­ce­ra­de Ro­te­bro på straff till 1-2. Och ef­ter pa­us­vi­lan var det istäl­let Ro­te­bro som spe­la­de vas­sast. I den 58:e mi­nu­ten kom ock­så den fruk­ta­de kvit­te­ring­en. Då hör­des ett ju­bel från ett gäng ditres­ta Rin­ke­by Uni­ted-fans.

Mat­chen blev tuf­fa­re och spän­ning­en steg. Bå­da la­gen fick chans på chans och mat­chens mål­vak­ter gjor­de rädd­ning ef­ter rädd­ning. Men till slut, med knap­pa tio kvar, slog Abel Tes­fa­lem Tse­gais till igen. 2-3 och Hus­by vi­sa­de att de var det star­kas­te la­get. Även 2-4 kom slut­li­gen av Yous­sef By­ja­ou­a­ne. Sa­ken var klar och di­vi­sion 5-plat­sen ett fak­tum.

En sup­por­ter­ex­plo­sion fylld av gläd­je änt­ra­de pla­nen när do­ma­ren blås­te av mat­chen. I svart-vit rök, klub­bens fär­ger, hyl­la­des match­hjäl­tar­na av sup­port­rar in­ne på mitt­pla­nen. Se­ger­ges­ten be­stod bland an­nat av fem fing­rar i luf­ten – ef­tersom la­get avan­ce­rat till di­vi­sion 5.

– Det här är helt un­der­bart! Nu har vi bekräf­tat att Hus­by är någon­ting an­nat än kra­val­ler och brin­nan­de bi­lar. Änt­li­gen har vi ett lag igen som för­e­nar oss och vi­sar Hus­bys fi­na si­da. Jag är otro­ligt glad, sä­ger sup­por­ten Fadh Luyom­bya.

Supportrarna är en vik­tig del för la­get och spe­lar­na i Hus­by FF. När­va­ron från dem fanns gi­vet­vis även den­na match.

– Vi har all­tid en tolf­te spe­la­re med. Jag vill ge en stor eloge till dem, vi har värl­dens bäs­ta fans. Den go­da sä­song­en gjor­de vi möj­lig till­sam­mans och se­ri­e­vins­ten be­ty­der myc­ket, sä­ger spe­la­ren och match­hjäl­ten Abel Tes­fa­lem Tse­gais.

Det är med en spe­ci­ell kär­lek och ge­men­skap som man spe­lar för Hus­by FF för­kla­rar Abel Tes­fa­lem Tse­gais.

– Vi spe­lar för al­la Hus­by­a­re. Vi har även en sam­lings­be­teck­nig, RNHRAM, som står för vå­ra bort­gång­na vän­ner. När vi spe­lar gör vi det även för dem som in­te läng­re är med oss, sä­ger Abel Tes­fa­lem Tse­gais.

He­rish Sa­di, som kom som ny trä­na­re den­na sä­song, be­rät­tar att Hus­by är någon­ting extra även för ho­nom.

– Att vin­na med Hus­by FF är bland det bäs­ta jag gjort. Jag har själv spe­lat fot­boll och vun­nit många pri­ser, bland an­nat någ­ra SM-guld. Men den här vins­ten, där en spe­ci­ell an­knyt­ning och ge­men­skap finns, är myc­ket ro­li­ga­re. Nu ska vi fort­sät­ta på sam­ma spår – det här är ba­ra bör­jan, sä­ger He­rish Sa­di, trä­na­re Hus­by FF.

”När jag sat­te 0–2 må­let trod­de jag att vi ha­de punk­te­rat mat­chen, men Ro­te­bro kom igen. Her­re­gud vil­ka ner­ver det blev.”

FO­TO: ELIN LÖRN­BO

GLÄD­JE. En av trä­nar­na som va­rit med se­dan la­get star­ta­de, Si­rag She­ikh Omer, hyl­la­des när Hus­by FF vann se­ri­en.

FEM FING­RAR. Spe­la­re, trä­na­re och sup­port­rar hö­jer fem fing­rar för att di­vi­sion 5-plat­sen nu är Hus­by FF:s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.