MER Hem­lös­het i Spång­aTens­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

en ny rap­port har Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning kart­lagt hem­lös­he­ten i stads­de­len. Rap­por­ten in­ne­hål­ler en sam­man­ställ­ning av de upp­gif­ter som rör Spånga-Tens­ta i sta­dens kart­lägg­ning av hem­lö­sa från den 25 sep­tem­ber 2014 och jäm­fö­rel­ser mel­lan stads­de­lens och sta­dens re­sul­tat.

de hem­lö­sa i stads­de­len be­fanns sig 52 % i mer sta­dig­va­ran­de bo­en­de­for­mer, mot sta­dens 59 %. 45 % av de hem­lö­sa i stads­de­len ha­de mer till­fäl­li­ga el­ler aku­ta bo­en­de­lös­ning­ar. Mot­sva­ran­de för sta­den var 30 %. Stads­de­len ha­de mar­kant fler hem­lö­sa bo­en­de på cam­ping, vandra­hem och ho­tell än sta­den i stort; 28 % re­spek­ti­ve 11 %.

stort pro­blem i stads­de­len som in­te kom­mer fram i sta­dens kart­lägg­ning av hem­lö­sa är att många fa­mil­jer i stads­de­len har otryg­ga bo­en­de­för­hål­lan­den. Det är van­ligt att fa­mil­jer bor i and­ra hand el­ler bor som in­ne­bo­en­de hos and­ra. Trång­bodd­he­ten är ut­bredd. Lå­ga in­koms­ter kan ock­så va­ra ett pro­blem då man in­te blir ac­cep­te­rad som hy­res­gäst hos al­la hy­resvär­dar.

I

AV

ETT

EKO­NO­MISKT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.