Kri­te­ri­er för att del­ta i ut­veck­lings­ar­be­tet

Vi i Kista - - NYHETER - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

FÖRVÄRVSFREKVENS

läg­re än 52 pro­cent

för­sörj­nings­stöd hög­re än 4,8 pro­cent

LÅNG­VA­RIGT

GYM­NA­SIE­BE­HÖ­RIG­HET

FOLK­MÄNGD

läg­re än 70 pro­cent

på minst 4 000 per­so­ner

från fy­ra oli­ka om­rå­den, ut­bild­ning, ar­bets­mark­nad samt för­sörj­nings­stöd och eta­ble­rings­er­sätt­ning, har ana­ly­se­rats. Det är pe­ri­o­den 1997– 2013 som stu­de­ras men fokus läggs fram­förallt på skill­na­der mel­lan pe­ri­o­der­na 1997–1999 och 2011–2013.

IN­DI­KA­TO­RER

mins­kan­de gym­na­sie­be­hö­rig­het har där­med av­stan­nat även om an­de­len gym­na­sie­be­hö­ri­ga fort­fa­ran­de är läg­re än un­der slu­tet av 1990-ta­let, står det i rap­por­ten.

Ida Nil­sing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.