Kurs i sam­hälls­or­ga­ni­se­ring

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Har du fun­de­rat på var­för in­te fler sam­ar­be­tar? Var­för in­te grup­per med sam­ma in­tres­se of­ta­re gör ge­men­sam sak i frå­gor som är vik­ti­ga för dem? Var­för män­ni­skor som be­rörs av be­slut säl­lan är med när be­slu­ten tas? Då bor­de du lä­ra dig mer om sam­hälls­or­ga­ni­se­ring (com­mu­ni­ty or­ga­ni­sing).

Är du in­tres­se­rad av att ve­ta mer och få kun­skap om hur sam­hälls­or­ga­ni­se­ring fun­ge­rar? Ta chan­sen till att skri­va upp dig på en spän­nan­de två­da­gars­ut­bild­ning. De som hål­ler i ut­bild­ning­en är Neil Ja­meson, Execu­ti­ve Director och grun­da­re av Ci­ti­zens UK, samt Char­lot­te Fi­scher, ut­bil­da­re och Or­ga­ni­ser vid Ci­ti­zens UK. Nu är det dags igen! An­mäl dig till en spän­nan­de ut­bild­ning i sam­hälls­or­ga­ni­se­ring. Två till­fäl­len: 17–18 ok­to­ber el­ler 19–20 ok­to­ber. Mer in­for­ma­tion på www. ci­ti­zens­swe­den.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.