Dags att hjäl­pa flyk­ting­ar­na

Jag är en arg ton­å­ring som är allt för fru­stre­rad på oss i Sve­ri­ge som in­te hjäl­per de stac­kars flyk­ting­ar­na. Stac­kar­na har flytt från de­ras hem och liv i Sy­ri­en till Eu­ro­pa och nu har de var­ken mat, vat­ten el­ler bo­en­de. Nu är det fak­tiskt dags för oss at

Vi i Kista - - SI­DAN -

En­ligt FN har al­la rätt till att sö­ka skydd och asyl i and­ra län­der och få en rätts­sä­ker pröv­ning av si­na asyl­skäl. Just nu är det 10 mil­jo­ner män­ni­skor som är på flykt i Sy­ri­en och fy­ra mil­jo­ner har flytt från Sy­ri­en till and­ra län­der för att sö­ka skydd. Av de fy­ra mil­jo­ner som flytt till and­ra län­der är hälf­ten barn som har bli­vit trau­ma­ti­se­ra­de på grund av det de va­rit med om. Dess­utom har fle­ra tu­sen dött un­der re­san för att hit­ta skydd, spe­ci­ellt små barn. Hur kan vi ba­ra se på när män­ni­skor dör en ef­ter en för att hit­ta skydd, som de har rätt till att gö­ra?! Hjälp de stac­kars flyk­ting­ar­na!

När des­sa flyktingar kom­mer till Sve­ri­ge be­hö­ver vi byg­ga fler an­lägg­ning­ar för dem, och det är en per­fekt möj­lig­het för de ar­bets­lö­sa att få tag på jobb. Man be­hö­ver in­te ens ut­bild­ning för att kun­na job­ba på en an­lägg­ning, vil­ket gör att bå­de ung­do­mar, stu­den­ter och ar­bets­lö­sa får tag på jobb. Då kan vi gå från 10 pro­cent ar­bets­lös­het till 0 pro­cent, sam­ti­digt som vi gör en god gär­ning, så hjälp de stac­kars flyk­ting­ar­na!

Många kanske tror att om vi lå­ter myc­ket flyktingar kom­ma till Sve­ri­ge, kom­mer det bli myc­ket ar­bets­lös­het och att det kom­mer att va­ra fullt med flyktingar på ga­tor­na. Det kom­mer bli myc­ket osäk­ra­re för vå­ra ung­do­mar, men om vi ger flyk­ting­ar­na möj­lig­he­ter, så kanske de blir fram­ti­dens bäs­ta lä­ka­re.

De kanske blir de fram­gångs­ri­kas­te ve­ten­skaps­män­nen i histo­ri­en. De fles­ta har re­dan ut­bild­ning från in­nan, det är ba­ra språ­ket de in­te kan, så om vi hjäl­per de och ger de möj­lig­he­ter och hopp, så kan jag ga­ran­te­ra er att de lyc­kas. Så hjälp de stac­kars flyk­ting­ar­na!

Hur skul­le du kän­na om du var i de­ras si­tu­a­tion och in­te fick kom­ma in i ett land och sö­ka skydd? Hur skul­le

Hur skul­le du kän­na om du var tvung­en att läm­na he­la din fa­milj i ditt hem­land och fly med din lilla son?

du kän­na om du var tvung­en att läm­na he­la din fa­milj i ditt hem­land och fly med din lilla son? Hur skul­le du kän­na om din lilla son se­dan dog un­der flyk­ten? Och så får du in­te hel­ler kom­ma in i ett land, ef­ter att gått fle­ra, fle­ra mil ut­an var­ken mat, bo­en­de el­ler dryck? Så vad är vi för med­män­ni­skor om vi ba­ra sit­ter och tit­tar på när allt det­ta hän­der?! Skärp er och låt oss hjäl­pa de stac­kars flyk­ting­ar­na!

En fru­stre­rad ton­å­ring

FOTO: COU­LOR­BOX

SY­RI­EN. Mil­jon­tals män­ni­skor är flykt från det krigs­drab­ba­de lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.