In­sats­grupp be­sö­ker Lon­don

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

So­ci­a­la in­sats­grup­pen i Spånga-Tens­ta (SIG grup­pen) pla­ne­rar att ge­nom­fö­ra en stu­di­e­re­sa till Lon­don för att be­sö­ka Lon­dons mot­sva­rig­het till So­ci­a­la in­sats­grup­pen (Youth of­fen­ding­teams). Syf­tet med re­san är att ut­by­ta er­fa­ren­he­ter i syf­te att ut­veck­la den eg­na verk­sam­he­ten, och re­san kom­mer att gö­ras till­sam­mans med po­li­sen. Be­slut om att be­vil­ja peng­ar till en stu­di­e­re­sa fat­tas på stads­dels­nämn­dens mö­te den 22 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.