Rin­ke­by fram­tids­kom­mit­té

Vi i Kista - - NYHETER -

RIN­KE­BY fram­tids­kom­mit­té är en sam­man­slut­ning av för­e­ning­ar som är ak­ti­va i Rin­ke­by. Kom­mit­téns främs­ta mål är att sam­ver­ka för att för­bätt­ra om­rå­det samt stär­ka sam­ar­be­tet mel­lan för­e­ning­ar­na.

I IN­BJU­DAN stod det: Rin­ke­by har allt­för länge plå­gats av vålds­hand­ling­ar och and­ra brott. Nu sam­las bo­en­de och en­ga­ge­ra­de i om­rå­det för att ma­ni­fe­ste­ra mot vål­det och för ge­men­skap och trygg­het. Till­sam­mans gör vi po­si­tiv skill­nad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.