MER No­bel­pri­set i Rin­ke­by

Vi i Kista - - FAMILJ -

AR­BE­TET med No­bel­pri­set i Rin­ke­by bör­ja­de 1988, när kul­tur­ve­ta­re El­ly Berg kom med idén att gö­ra ett häf­te till No­bel­pris­ta­ga­ren Na­guib Ma­h­fouz till­sam­mans med ara­bisk­ta­lan­de barn i Stock­holm och de­ras mo­dersmåls­lä­ra­re. Allt­se­dan dess har barn och ung­do­mar i Rin­ke­by ar­be­tat med No­bel­pri­set ge­nom att skri­va och teck­na ett häf­te till no­bel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur.

HÄF­TET in­ne­hål­ler nu­me­ra även någ­ra si­dor om me­di­cin- fy­sik­ke­mi och freds­pri­sen. Bar­nen som gör häf­tet går i åt­ton­de klass, och var­je år del­tar nya barn i ar­be­tet, som på­går un­der he­la höst­ter­mi­nen. De lä­ser myc­ket, men be­sö­ker och skild­rar ock­så plat­ser som har med No­bel­pri­set att gö­ra: t ex No­bel­mu­se­et Stads­hu­set och Kon­sert­hu­set.

I DE­CEM­BER må­nad hyl­las pris­ta­gar­na i Rin­ke­by med lu­ci­a­tåg, utställningar och över­läm­nan­de av eler­ver­nas häf­te samt ori­gi­na­l­il­lust­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.