Boxning som för­änd­rar

Tens­ta box­nings­klubb är en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka. Här star­tar och for­mas många kar­riä­rer – bå­de in­om boxning samt på and­ra sätt. Klub­bens trä­na­re Ton­ton Se­ma­ka­la är en av dem som va­rit med från bör­jan.

Vi i Kista - - SPORT - Elin Lörn­bo re­dak­tion@vi­i­kis­ta.se FO­TO: ELIN LÖRN­BO

1994 blev OS-me­dal­jö­ren Lars Myr­berg er­bju­den jobb som box­ningsträ­na­re i Tens­ta. En sats­ning i ung­doms­verk­sam­he­ten skul­le gö­ras, kopp­lad till boxning. Lars Myr­dal tog med sig Ton­ton Se­ma­ka­la in i klub­ben.

Det var här som Ton­ton Se­ma­ka­las kar­riär tog fart. Mel­lan 1994 och 1997 box­a­des han för Tens­ta Box­nings­klubb och tog två SM­guld. 1997 tog han dess­utom VM-broms i ama­tör­box­ning med lands­la­get. Där­ef­ter proffsbox­a­des Ton­ton Se­ma­ka­la i USA. Och när det var dags att kom­ma hem till Sve­ri­ge var det till Tens­ta Box­nings­klubb han åter­vän­de.

– Tens­ta Box­nings­klubb är en spe­ci­ell klubb som hand­lar om mer än ba­ra boxning. Vi har en se­ri­ös verk­sam­het där id­rot­ten är ett verk­tyg för so­ci­al ut­veck­ling. Här finns en spe­ci­ell ge­men­skap och re­spekt, sä­ger Ton­ton Se­ma­ka­la.

I dag har Ton­ton lagt den eg­na box­nings­kar­riä­ren på hyl­lan, nu­me­ra är and­ras det pri­mä­ra. Klub­ben be­dri- ver till­sam­mans med Blå Hu­set öp­pen ”prö­va på”boxning för ung­do­mar. Där till finns di­plom­box­ning för dem un­der 15 år samt mo­tion och match­box­ning. Ge­nom åren har Tens­ta Box­nings­klubb haft fle­ra topp 10 i Sve­ri­ge. För till­fäl­let är en av box­ar­na or­di­na­rie i svens­ka lands­la­get.

Ton­ton Se­ma­ka­la är hu­vud­trä­na­re och har hand om klub­bens trä­ning­ar till­sam­mans med Christi­an Lindgren och Vat­che War­ta­ni­an.

– Samt­li­ga i klub­ben är ett se­ri­öst team som stöt­tar varand­ra även fast att det är en in­di­vi­du­ell sport. Om nå­gon vill va­ra med i verk­sam­he­ten, men som kanske av eko­no­mis­ka skäl får svårt, så för­sö­ker vi lö­sa det på ett fun­ge­ran­de sätt, be­rät­tar Ton­ton Se­ma­ka­la.

Ge­nom åren har klub­ben stött på en del hinder. Bland an­nat har ung­doms­går­den Blå Hu­set satts i brand vid tre till­fäl­len. Box­nings­verk­sam­he­ten har då på­ver­kats ge­nom att lo­ka­len bli­vit för­störd och in­te gått att trä­na i.

– Jag kan för­stå att det finns fru­stra­tion i sam­häl­let och det är trå­kigt att det kan gå så långt. Blå Hu­sets brän-

der har in­te va­rit rik­ta­de mot box­nings­klub­ben, trots det på­ver­kar det oss ef­tersom verk­sam­he­ten pa­u­sas och vi be­hö­ver hit­ta tem­po­rä­ra lo­ka­ler, sä­ger Ton­ton Se­ma­ka­la.

Med­lem­mar­na i klub­ben kom­mer bå­de från Tens­ta och från and­ra or­ter i Sve­ri­ge. Ton­ton Se­ma­ka­la upp­le­ver att Tensta­klub­ben har ett spe­ci­ellt vär­de. Al­la be­hand­las li­ka. Al­la mö­ter al­la oav­sett kön el­ler hur lång, kort el­ler tung man är. Di­sci­plin är av vikt och samt­li­ga box­a­re är och ver­kar som fö­re­bil­der för and­ra. Och den per­son­li­ga kon­tak­ten är av­gö­ran­de.

– Vår verk­sam­het be­hövs. Vi har sett till så att många ung­do­mar av­stått från pro­blem, det är tack va­re den ge­men­skap och till­hö­rig­het som de fun­nit hos oss. Fy­sisk ak­ti­vi­tet är rädd­ning­en för många. Al­la kanske in­te blir proffsbox­a­re, men hos oss får man ock­så lä­ra sig and­ra de­lar som le­der till lyc­ka­de kar­riä­rer på an­nat sätt, sä­ger Ton­ton Se­ma­ka­la.

”Vi har sett till så att många ung­do­mar av­stått från

pro­blem.”

FO­TO: ELIN LÖRN­BO

LI­KA. På Tens­ta Box­nings­klubb be­hand­las al­la li­ka.

FRAM­GÅNGS­RIK. Tens­ta box­nings­klubb är en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka.

FO­TO: ELIN LÖRN­BO

TRÄ­NA­RE. Fö­re det­ta proffsbox­a­ren Ton­ton Se­ma­ka­la är i dag box­nings­klub­bens hu­vud­trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.