Ett tips till sta­dens po­li­ti­ker

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Chefredaktör Mats Hed­ström

Näs­ta och näst­näs­ta vec­ka är det mö­ten i stads­dels­nämn­der­na i Spånga-Tens­ta och Kis­ta-Rin­ke­by. Helt sä­kert kom­mer det att bli in­tres­san­ta till­ställ­ning­ar. För det kan de av oss på tid­ning­en som job­bat på and­ra håll i Stock­holm, el­ler på and­ra håll i Sve­ri­ge, kon­sta­te­ra – stads­dels­nämn­der­na i Jär­va­om­rå­det är väl­be­sök­ta. Me­dan and­ra de­mo­kra­tis­ka sam­man­trä­den följs av de när­mast sör­jan­de blir all­män­he­tens frå­gestund i vå­ra nämn­der ful­la av nerv och de­batt.

Där­för att det synd att sta­dens nämn­der och po­li­ti­ker in­te ma­sar sig hit nå­gon gång då och då. Ing­et hind­rar Stock­holms stads nämn­der från att för­läg­ga ett sam­man­trä­de nå­gon an­nan­stans än där de all­tid sit­ter.

De skul­le få mö­ta så många väl­ja­re som de in­te sett i ett och sam­ma rum på år och dag. Ba­ra som ett tips, allt­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.