Spånga-Kis­ta för­sam­ling 17 okt – 1 nov 2015

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Kis­ta kyr­ka Kis­ta torg 2

Sön 18 okt 11.00 Fa­mil­je­mäs­sa. Mag­nus Hell­ström, barn­kö­rer­na, Mi­ri­am Engström. Tis 6 okt 18.30 Vec­ko­mäs­sa.

Tis 20 okt 19.00 Sam­tal i cent­rum. Se an­non­sen ne­dan t h.

Ons 21 okt 12.00 Lun­chan­dakt. Ef­ter an­dak­ten ser­ve­ras kaf­fe/te och smör­gås. Kost­nad 30: Tor 22 okt 12.00 Hant­verks­grup­pen. Sön 25 okt 11.00 Hög­mäs­sa. Re­bec­ca Andre­as­sen, Sa­ra Wänn. Sön 25 okt 18.00 Taizé­guds­tjänst. Tis 27 okt 18.30 Vec­ko­mäs­sa.

Ons 28 okt 12.00 Lunch­mu­sik. Folk­mu­sik på två fi­o­ler med Bridget Mars­den, Jon Hol­mén. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Kost­nad 30:- Akal­la kyr­ka Si­be­li­us­gång­en 7

Mån & ons 12.30–16, fre 9–12. Öp­pen kyr­ka med kaf­fe­ser­ve­ring. Se­cond­hand­bu­tik öp­pen mån 12.30–16

Lör 17 okt 18.00 Helg­måls­bön ledd av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe.

Ons 21 okt 13.00 Vec­ko­mäs­sa. Kaf­fe och våff­lor ser­ve­ras ef­ter mäs­san.

Lör 24 okt 18.00 Helg­måls­bön ledd av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe.

Spånga kyr­ka Spånga kyrkv 485

Sön 18 okt 11.00 Värl­dens mäs­sa. Eva Ma­ria Blom, Con Ani­ma-kö­ren, Da­vid Berg­ström, Kar­zan Mah­mood. Tis 20 okt 13.30 Vec­ko­mäs­sa. Sön 25 okt 11.00 Guds­tjänst med folk­dans. Andrea Set­ter­hall-Fraun­holz, Spånga Folk­dans­gil­le, spel­mansla­get Trä­takt.

Tis 27 okt 13.30 Vec­ko­mäs­sa. Spånga för­sam­lings­hus Värs­ta al­lé 1 Mån 19 okt 19.00 Bli klok på tron Ons 21 okt 13.00 Onsdagsträff. Tvåänds­stick­ning i Da­lar­na. Da­la­mu­sik. An­dakt, kaf­fe, pro­gram. 25:-

Spånga präst­gård Spånga kyrkv 483

Mån 19 okt, 26 okt 11–14

Mån­dags­café. Rin­ke­by för­sam­lings­gård

De­ger­bygränd 24 Mån & ons 9–12 In­ter­re­li­gi­ös kvin­no­grupp. Tis 9–12 öp­pet café. Tor stängt. Fre 23 okt 11.00 Öm­se­si­dig in­bju­dan. Eva Ma­ria Blom, Kar­zan Mah­mood, Da­vid Berg­ström.

Akal­la kyr­ka Si­be­li­us­gång­en 7

Fre 30 okt 9.00–12.00 Öp­pen kyr­ka med möj­lig­het att tän­da ljus.

Kis­ta kyr­ka Kis­ta torg 2 Al­la hel­gons dag, lör 31 okt

10.00–16.00 Öp­pen kyr­ka med möj­lig­het att tän­da ljus.

11.00 Guds­tjänst med ljuständ­ning. Mag­nus Hell­ström, Gu­nil­la Sjö­mar Par­nell, Sa­ra Wänn.

16.00 Kon­sert. ”Ett ljus i mörk­ret” Kam­mar­mu­sik i all­hel­go­na­tid. Ka­ta­ri­na Ed­vards­son – vi­o­lin, Christi­na Öhr­ling – cel­lo, Sa­ra Wänn – pi­a­no/sång.

Sön 1 nov 11.00 Hög­mäs­sa. Mag­nus Hell­ström, Gu­nil­la Sjö­mar Par­nell, Sa­ra Wänn, Jär­va Rös­ter.

Spånga kyr­ka Spånga kyrk­väg 485

Fre 30 okt 16.00–19.00 Öp­pen kyr­ka med möj­lig­het att tän­da ljus

Al­la hel­gons dag, lör 31 okt

10.00–20.00 Öp­pen kyr­ka med möj­lig­het att tän­da ljus.

15.00 Guds­tjänst med ljuständ­ning. Sel­ma Ha­ralds­dót­tir, Da­vid Berg­ström.

18.00 Mu­sik­guds­tjänst. Pi­a­notrio nr 1 av Hans Wik­ström. Is­kan­dar Ko­mi­lov – vi­o­lin, Mag­nus Lan­ning – vi­o­lon­cell, Hans Wik­ström – pi­a­no. Text­läs­ning – Sel­ma Ha­ralds­dót­tir.

Sön 1 nov 11.00 Hög­mäs­sa. An­ders Roos, Hans Wik­ström, Spånga mo­tett­kör.

18.00 Kon­sert. Spi­ri­tu­als med Ka­rin Wal­lin – sång, Da­vid Berg­ström – pi­a­no/or­gel. An­ders Roos – an­dakt. Spånga präst­gård Spånga kyrkv 483 Fre 30 okt Stängt Al­la hel­gons dag, lör 31 okt

10.00–19.00 Präst­går­den hålls öp­pen för kaf­fe & sam­tal.

Sön 1 nov 12.00–16.00 Öp­pet för

kyrk­kaf­fe.

All­hel­go­na­helg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.