För­bi­fart Stock­holms och en ny cy­ke­loch gång­väg

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

I för­ra vec­kan fat­ta­de Tra­fik­nämn­den be­slut om en ny gång- och cy­kel­väg över Jär­va­fäl­tet, en in­ve­ste­ring på drygt 8 mil­jo­ner kro­nor. Det är Stock­holms stad och Tra­fik­ver­ket som kom­mit över­ens om att Tra­fik­ver­ket i sam­band med flyt­ten av de­lar av Akal­lalän­ken, med an­led­ning av För­bi­fart Stock­holm, åter­stäl­ler ytan in­till vägen med en ny gång- och cy­kel­väg.

BE­GRAV­NINGS­PLATS. En ny be­grav­nings­plats fö­reslås att eta­ble­ras iin­till norr om Tens­ta i syd­väst­ra hör­net av Jär­va­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.