...

Till Jär­va Mång­falds­fes­ti­val, som gått från fes­ti­val till se­mi­na­ri­um.

Vi i Kista - - HEJ KISTA - FO­TO: FREDRIK HJERLING

Jär­va mångfaldsseminarium äger rum lör­dag den 31 ok­to­ber kloc­kan 13.00–16.00

i Hus­by träff.

– Vår pro­jekt­le­da­re råd­de oss att vän­ta ett år med fes­ti­va­len på grund av att ti­den var för tight. Tan­ken är att det ska bli en bra fes­ti­val på sikt, att vän­ta ett år och ar­ran­ge­ra en rik­tigt bra fes­ti­val 2016 är bätt­re för lång­sik­tig­he­ten. Mång­fald är ett brett be­grepp, vad me­nar ni?

– Det bör­ja­de med ett par ex­em­pel från Hus­by där män­ni­skor skrev att de in­te kun­de rö­ra sig fritt – dels Per Pet­ters­son, dels Ze­li­ha Dag­li – som ho­mo­sex­u­ell och som kvin­na. Vi vill gö­ra nå­got in­klu­de­ran­de ut­an att rang­ord­na de oli­ka frå­gor­na sinse­mel­lan; det ska ex­em­pel­vis va­ra sam­ma rät­tig­het att ha kort-kort kjol som att ha hel­täc­kan­de slö­ja. Syf­tet är att få folk att stäl­la sig bakom al­las li­ka rät­tig­he­ter, och att åstad­kom­ma en lo­kalt för­ank­rad samling kring frå­gan. Hur lo­kalt för­ank­rad är idén i dag?

– Det finns en hel del kvar att gö­ra. Det sker en mas­sa bra ar­be­te re­dan i om­rå­det, och om vi ba­ra lyc­kas sam­la en del av de för­e­ning­ar och eldsjä­lar som re­dan finns kring idén om en Mång­falds­fes­ti­val, så tror vi att det kan bil rik­tigt bra.

Fes­ti­val­en­len blev e ett se­mi­na­ri­um, vad var det som hän­de?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.