För­valt­nings­flyt­tar i det nya bud­get­för­sla­get

Vi i Kista - - NYHETER - Ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

är häm­ta­de från det röd­grön­ro­sa bud­get­för­sla­get för Stock­holms stad 2016:

och bo­lags­sty­rel­ser ska i förs­ta hand hy­ra lo­ka­ler av sta­den el­ler sta­dens eg­na fas­tig­hets­bo­lag. Emel­ler­tid kan ex­ter­na för­hyr­ning­ar va­ra nöd­vän­di­ga in­om det ar­be­te som på­går med att flyt­ta fack­nämn­der och bo­lag från in­nersta­den till yt­tersta­den.”

är vik­tigt att sta­den bi­drar till att sä­ker­stäl­la ar­bets­plat­ser även i yt­tersta­den. In­om ra­men för må­let att Stock­holm är en stad som hål­ler ihop, med tryg­ga och le­van­de stads­de­lar, kan des­sa flyt­tar även bi­dra och bli en del av den stads­ö­ver­gri­pan­de stra­te­gin för le­van­de lo­ka­la cent­rum.”

SKRIV­NING­AR­NA

” NÄMN­DER

” DET

mo­der­ni­se­ra och or­ga­ni­se­ra ar­be­tet på al­ter­na­ti­va sätt – att bli en smart och ef­fek­tiv för­valt­ning.”.

Ida Nil­sing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.