Hon har sys­te­ma­tiskt fått ner den onö­di­ga re­kla­men

Vi i Kista - - NYHETER - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Kul­tur­för­valt­ning­en i Rin­ke­by har näs­tan lyc­kats att bli av med al­la onö­di­ga re­klamut­skick. Ma­ria Hög­wall har ar­be­tat sys­te­ma­tiskt se­dan 2008 med att sä­ga upp allt som skic­kas ut i onö­dan, och det har gett re­sul­tat. Från två ki­lo i vec­kan, är man ne­re på näs­tan noll.

bör­ja­de Ma­ria Hög­wall job­ba på kul­tur­för­valt­ning­en, som nu­me­ra lig­ger i Rin­ke­by, som ar­ki­va­rie med an­svar för att sor­te­ra den in­kom­na pos­ten.

Snabbt in­såg hon hur myc­ket onö­dig re­klam som skic­ka­des ut till an­ställ­da vid för­valt­ning­en. På ba­ra en vec­ka kun­de man sam­la ihop två ki­lo, av pro­dukt­ka­ta­lo­ger, in­bjud­ning­ar, re­klam om ut­bild­ning­ar, med me­ra; ibland var mot­ta­ga­ren en per­son som in­te läng­re job­ba­de kvar in­om för­valt­ning­en, ibland var adres­sa­ten en på­hit­tad funk­tion, som ”jul­klapp­s­an­sva­rig”.

– Nej, vi har in­te nå­gon jul­klapp­s­an­sva­rig här, sä­ger Ma­ria Hög­wall och vän­der på en jul­klappska­ta­log som ett fö­re­tag skic­kat ut.

År 2008

snabbt vil­ket re­surs­slö­se­ri det var, och in­nan hon sor­te­ra­de in pos­ten i kol­le­ger­nas post­fack, bör­ja­de hon läg­ga små lap­par i ka­ta­lo­ger­na och in­bjud­ning­ar­na: ”Är den här verk­li­gen nöd­vän­dig för dig? Om du in­te vill ha den, så kan jag sä­ga upp den för dig, om du läm­nar till­ba­ka den”, stod det. Fick hon till­ba­ka re­kla­men, kon­tak­ta­de hon fö­re­ta­get som skic­kat ut den och bad vän­ligt om att få sä­ga upp ut­skic­ket.

– Ibland blev man tvung­en att mej­la fle­ra gång­er, ibland upp­hör­de det di­rekt, sä­ger hon.

Och hen­nes ar­be­te har gett re­sul­tat. I dag är det långt ifrån 2 ki­lo per vec­ka av onö­dig re­klam; en och an­nan ka­ta­log el­ler in­bju­dan dy­ker upp ibland, men in­te mer

ch ar­be­tet har myc­ket lät­ta­re.

När hon bör­ja­de, år 2009, mej­la­de hon cir­ka 300 fö­re­tag på ett år, nu är den siff-

Hon in­såg

bli­vit ONÖ­DI­GA UT­SKICK. På kul­tur­för­valt­ning­en finns ett eget post­fack för ”onö­di­ga ut­skick”. Här kan de an­ställ­da läg­ga re­klam som de in­te vill ha, och få den upp­sagd. MA­RIA HÖG­WALL. Se­dan 2008 har ar­ki­va­ri­en Ma­ria Hög­wall ar­be­tat med att av­be­ställ­da onö­di­ga re­klamut­skick, och fått mäng­den att mins­ka från 2 ki­lo/vec­ka, till ett par ka­ta­lo­ger.

ran ne­re på ett 15-tal. Då kun­de hon läg­ga en ef­ter­mid­dag per må­nad, nu­me­ra tar det hen­ne in­te mer än en kvart. Och mil­jönyt­tan är up­pen­bar. .

O fick hon va­ra med på Stock­holms stads mäs­sa för go­da ex­em­pel, och hon hop­pas att fler för­valt­ning­ar har följt hen­nes ex­em­pel.

– Det är ett ex­em­pel som är lätt att ta till sig Och det gör skill­nad. Om man hål­ler på ett tag, så är det pre­cis som att det för­svin­ner, och att se hur det blir mind­re och mind­re är till­freds­stäl­lan­de i sig.

År 2013

Men det är ock­så ett gott ex­em­pel som man kan till­läm­pa hem­ma.

När Ma­ria Hög­wall får re­klam hem som är adres­se­rad till hen­ne per­son­li­gen, stry­ker hon över adres­sen och skic­kar till­ba­ka till av­sän­da­ren, som bru­kar fat­ta vin­ken.

Men att bör­ja skic­ka till­ba­ka pos­ten till av­sän­da­ren skul­le hon dä­re­mot in­te gö­ra på job­bet.

– Nej, det hand­lar om 100 ki­lo per år, och det på­ver­kar ju mil­jön att skic­ka till­ba­ka allt igen.

Ida Nil­sing SOR­TE­RAR. Adres­sa­ten är en per­son som job­ba­de här för tio år se­dan, kon­sta­te­rar Ma­ria Hög­wall, och sor­te­rar ka­ta­lo­gen i fac­ket onö­dig re­klam.

som är adres­se­rad till dig kan du stop­pa ge­nom att an­mä­la dig till Nix adres­se­rat. Då re­gi­stre­ras den adress du är folk­bok­förd på via ditt per­son­num­mer. Det­ta gäl­ler där­för i all fram­tid, även om du flyt­tar. Ring 020-55 70 00 för att få en blan­kett hemskic­kad. Fyll i ditt per­son­num­mer och av­re­gi­stre­ring­en sker på folk­bok­fö­rings­a­dres­sen.

”Det hand­lar om 100 ki­lo per år, och det på­ver­kar ju mil­jön att skic­ka till

ba­ka allt igen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.