Tips för att få stopp på oöns­kad re­klam

Vi i Kista - - NYHETER -

1999 kan man spär­ra sin fas­ta te­le­fon hos Nix­Te­le­fon. Det­ta stop­par mark­nads­fö­ring, in­sam­ling och för­sälj­ning via te­le­fo­nen, men un­dan­tag görs för till ex­em­pel mark­nads­un­der­sök­ning­ar och sam­hälls­in­for­ma­tion. Fö­re­tag du är, el­ler har va­rit, kund hos får ringa med er­bju­dan­den upp till ett år ef­ter det att du slu­tat va­ra kund hos dem. Ring Nix-Te­le­fon på 020-27 70 00 och följ in­struk­tio­ner­na. Var för­sik­tig med att läm­na ut ditt te­le­fon­num­mer i di­ver­se täv­ling­ar och an­nat

finns två sätt att slip­pa re­klam i brev­lå­dan. En skylt med ”Re­klam, nej tack” stop­par all oa­dres­se­rad re­klam från till ex­em­pel lo­ka­la mat­va­ru­bu­ti­ker och piz­ze­ri­or.

SE­DAN

DET

RE­KLAM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.