”Man­nen med mo­tor­så­gen är makt­lös”

Vi i Kista - - INSÄNDARE & DEBATT - Ut­bild­nings­nämn­den

Var­je gång man gått från Trond­heims­ga­tan upp mot Hus­by cent­rum har man kun­nat gläd­ja sig åt det väl­di­ga as­par­na på bac­kens krön.

De har gett skug­ga var­ma da­gar och li­te ly när det reg­nat, däm­pat bul­ler från bil­tra­fi­ken och re­nat luf­ten. Och kanske fram­för allt glatt oss med sin blot­ta åsyn.

Det har ta­git dem många de­cen­ni­er att växa sig så sto­ra. Men plöts­ligt en dag ska de bort. En ar­bo­rist för­kla­rar att han fått en be­ställ­ning att ta ner al­la träd.

Frå­gan var­för får ing­et svar – man­nen med mo­tor­så­gen är makt­lös sä­ger han. Men man und­rar vad det är för hjärt­lös ni­ding som be­slu­tat be­rö­va oss vå­ra mäk­ti­ga as­par!

Mats Le­an­der

Oav­sett om ter­rorat­ten­ta­tet mot Stock­holm ut­förts av fle­ra el­ler i vil­ken grad det skett i sam­råd med ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner som Al Qai­da el­ler Isla­mis­ka sta­ten, så rå­der ing­en tve­kan om att Sve­ri­ge be­hö­ver gö­ra mer för att mot­ver­ka ra­di­ka­li­se­ring och isla­mis­tisk ex­tre­mism.

Ut­bild­nings­nämn­den i Stock­holm har ett an­svar för det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet i sta­dens sko­lor och för det­ta krävs en om­fat­tan­de och no­ga över­vägd stra­te­gi. Vi krist­de­mo­kra­ter me­nar dock att ett förs­ta steg bor­de va­ra att in­fö­ra ett för­bud mot IS-sym­bo­ler i Stock­holms sko­lor.

Sko­lan ska va­ra en fristad mot ra­di­ka­la och an­ti­de­mo­kra­tis­ka ide­o­lo­gi­er som na­zism, kom­mu­nism och isla­mis­tisk ex­tre­mism. Det finns dock för li­te med­ve­ten­het på Stock­holms sko­lor om ut­tryck och sym­bo­ler som här­rör från den sist­nämn­da rö­rel­sen. Sko­lor­na bör

Sko­lan ska va­ra en fristad mot ra­di­ka­la och an­ti­de­mo­kra­tis­ka ide­o­lo­gi­er som na­zism, kom­mu­nism och isla­mis­tisk ex­tre­mism.

om­gå­en­de få i upp­drag att ar­be­ta med att hö­ja kun­ska­per­na om IS-sym­bo­ler och lik­nan­de ex­tre­mis­tis­ka ut­tryck och det­ta bör ock­så om­näm­nas i Stock­holms bud­get för 2016.

Krist­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad vill in­fö­ra en noll­to­le­rans mot an­vän­dan­de av IS-sym­bo­ler och vi an­ser dess­utom att för­bu­det ska skri­vas in som en del av Stock­holms stads stra­te­gi mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism.

Christi­an Carls­son (KD), Grupple­da­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.