Trygg­hetskoll i nor­ra Rin­ke­by

Vi i Kista - - FAMILJ -

Med jäm­na mel­lan­rum be­sik­ti­gas ute­mil­jön i Rin­ke­by-Kis­ta ge­nom så kal­la­de trygg­hets­vand­ring­ar. Bris­ter pro­to­koll­förs och följs upp. å bi­drar en bätt­re ut­om­hus­mil­jö till ökad trygg­het.

Tis­da­gen 3 november kl. 18.00 är det dags att vand­ra i nord-öst­ra Rin­ke­by. am­ling med fi­ka i H B s lo­kal på Rin­ke­by­sväng­en 105. Frå­gor och an­mä­lan till hen­rik.lars­son@jar­va­fast.se

En Ko­met­grupp för för­äld­rar till barn 3-11 år star­tar i Hus­by onsdag den 4 november. Grup­pen träf­fas på ons­da­gar kl 16.30-19.00.

För dig som trött­nat på bråk och tjat. Ko­met är en för­äld­ra­ut­bild­ning som för­bätt­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan dig och ditt barn. Un­der el­va träf­far får du kon­kre­ta tips, träf­far and­ra för­äld­rar och får myc­ket per­son­ligt stöd!

Väl­kom­men med din in­tres­se­an­mä­lan till för­äld­raråd­giv­ning­en i fa­mil­je­hu­sen i Rin­ke­by och Hus­by tel 08 508 01 119.

stock­holm. se/ jul­lov­s­jobb-i-rin­ke­by-kis­ta An­sö­kan ska va­ra in­ne se­nast den 1 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.