Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frå­gor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men att när­va­ra som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det. All­män­he­tens frå­gestund in­leds den­na gång med in­for­ma­tion från Frys­hu

Vi i Kista - - FAMILJ -

På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.