Stock­holms nä­rings­liv fort­sät­ter att ut­veck­las po­si­tivt un­der and­ra kvar­ta­let 2015. Lö­ne­sum­man ökar, fler fö­re­tag star­tas och ar­bets­lös­he­ten mins­kar i jäm­fö­rel­se med sam­ma pe­ri­od 2014. Det vi­sar Stock­holms­kon­junk­tu­rens and­ra rap­port för 2015.

Vi i Kista - - FAMILJ -

press.stock­holm­bu­si­nessre­gi­on.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.