Hoc­key där al­la väl­kom­nas

Vi i Kista - - SPORT - FO­TO: ELIN LÖRN­BO FO­TO: ELIN LÖRN­BO

Fle­ra da­gar i vec­kan kan vem som helst kom­ma till Hus­by ishall och spe­la ishockey. Det här är en del av pro­jek­tet ”Ishockey för al­la” – som in­ne­bär att al­la som vill är väl­kom­na att kost­nads­fritt lå­na ut­rust­ning och va­ra med ute på isen.

Ishall finns ett rum fyllt med skrid­skor, hjäl­mar, skydd och klub­bor – al­la i oli­ka stor­le­kar och av­sett för pro­jek­tet ”Ishockey för al­la”. Utrust­ning­en finns till låns för dem som vill spe­la och tes­ta på ishockey, el­ler för den som kanske ba­ra vill lä­ra sig att åka skrid­skor.

– Här finns allt till låns som man be­hö­ver, oav­sett ål­der. Al­la som vill får kom­ma. Inga krav ställs och man kan va­ra hur bra el­ler då­lig som helst, be­rät­tar Kista­bon Ove Eriks­son, som är en av de an­sva­ri­ga i pro­jek­tet.

I Hus­by

det är dags för ”Ishockey för al­la” finns Ove Eriks­son i hal­len och hjäl­per dem som kom­mer. En som är på plats för att va­ra med den här da­gen, när Vi i gör be­sök, är 11-åri­ga Kar­do Sha­wa­ki från Akal­la.

Var­je gång

– Jag kom­mer di­rekt från sko­lan. Det är jät­te­ro­ligt att få va­ra här och spe­la hoc­key och träf­fa kom­pi­sar, sä­ger Kar­do Sha­wa­ki.

En an­nan som ock­så kom­mit är 7-åri­ga Aisha Omar. Hon tyc­ker ock­så att det är ro­ligt att va­ra här.

– Det här är kul och det bäs­ta är att åka skrid­skor, be­rät­tar Aisha Omar.

för li­te mer än ett år se­dan och är ett sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms Stad, Djur­går­den Hoc­key och Kis­ta Hoc­key. Tan­ken med sats­ning­en är att fler ska få upp ögo­nen för spor­ten i om­rå­den där ishockey in­te är så van­ligt. Samt att ge fler chan­sen att prö­va

på spor­ten.

Hoc­key­pro­jek­tet star­ta­de

för­hopp­ning

är att ska­pa en hoc­keykul­tur

här i om­rå­de­na där ishockey,

än så länge,

– Vår

in­te är så stort. Ta­lang­en finns här, den vän­tar ba­ra på att bli upp­täckt. Hit­tills har vi nått ett fan­tas­tiskt re­sul­tat, sä­ger Ove Eriks­son.

Fle­ra del­ta­ga­re har bör­jat med spor­ten ef­ter att de va­rit med som ny­bör­ja­re i ”Ishockey för al­la”. Se­dan för­ra året har Kis­ta Hoc­key fått tillök­ning av fy­ra spe­la­re.

dä­re­mot var en av få, som bör­ja­de med hoc­key som li­ten i Hus­by, är Ra­mi Sa­dik. Han är nu en av le­dar­na för ”Ishockey för al­la” och har ti­di­ga­re spe­lat i bland an­nat Ju­nio­rall­svens­kan.

– När jag var li­ten fanns in­te det här. Det är verk­li­gen bra att möj­lig­he­ten kom­mit.

En som

RO­LIGT. Aisha Omar och många and­ra tyc­ker att det är ro­ligt att åka skrid­skor och tes­ta på spor­ten. LÅN. I Hus­by Ishall finns ett eget rum med ut­rust­ning som är fri att lå­na.

”Vår för­hopp­ning är att ska­pa en hoc­keykul­tur här i om­rå­de­na där ishockey, än så länge, in­te är så stort. Ta­lang­en finns här, den vän­tar ba­ra på att bli upp­täckt.”

Nu kan man tes­ta på en sport som för många, med röt­ter i and­ra län­der, är ny. Spor­ten kos­tar an­nars ock­så myc­ket peng­ar att hål­la på med, fram­förallt med tan­ke på den ut­rust­ning som krävs, sä­ger Ra­mi Sa­dik.

Ra­mi Sa­dik

Sa­dik var li­ten fanns in­te hel­ler Hus­by Ishall. Då var det ut­om­hus­rink som gäll­de. Bå­de Ove Eriks­son och Ra­mi Sa­dik tyc­ker att pro­jek­tet­sats­ning­en är ex­tra bra med tan­ke på just hal­len.

– Fot­boll är störs­ta spor­ten i Hus­by och i de när­lig­gan­de om­rå­de­na, trots det finns ing­en rik­tig fot­boll­sa­re­na.

När Ra­mi

Där­för är det bra att sats­ning­ar görs på hoc­key när vi fak­tiskt har en så­dan här fin hall, sä­ger Ove Eriks­son.

Och även fot­bolls­spe­la­re bru­kar dy­ka upp:

– Spe­la­re från Hus­by FF bru­kar kom­ma och va­ra med. Hoc­key är ut­veck­lan­de även för and­ra spor­ter. Det märks att id­rot­ten över lag är på gång i om­rå­de­na och det är bra för al­la be­hö­ver ak­ti­ve­ras, sä­ger Ra­mi Sa­dik.

på isen den här da­gen finns runt tju­go del­ta­ga­re. Det är blan­dat med bå­de tje­jer och kil­lar. Ge­men­samt ser al­la ut att tri­vas.

– Det är all­tid ba­ra gläd­je när man kom­mer hit. Hat och sånt finns in­te här, sä­ger Kar­do Sha­wa­ki.

Väl ute

Elin Lörn­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.