Kons­ten om att va­ra vat­ten

Vat­ten, en livsnöd­vän­dig väts­ka och en out­töm­lig me­ta­for. I ut­ställ­ning­en Liqui­di­ty Inc. på Tens­ta Konst­hall ut­fors­kar Hi­to Stey­erl vatt­nets för­hål­lan­de till våld, ka­pi­ta­lism och det di­gi­ta­la till­stån­det.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se

Det är ett di­rekt och en­ga­ge­ran­de verk som be­rör sto­ra frå­gor som flö­det av ka­pi­tal, va­ror och män­ni­skor.

Be wa­ter, my fri­end”. Så in­leds Hi­to Stey­erls vi­de­oin­stal­la­tion Liqui­di­ty Inc. från 2014 som just nu vi­sas på Tens­ta Konst­hall. En film som hand­lar om det form­lö­sa, fly­tan­de, våld­sam­ma och sam­ti­digt livsnöd­vän­di­ga som är vat­ten. – Det är ett di­rekt och en­ga­ge­ran­de verk som be­rör sto­ra frå­gor som flö­det av ka­pi­tal, va­ror och män­ni­skor, sä­ger As­rin Hai­da­ri, press­an­sva­rig på Tens­ta konst­hall.

Hi­to Stey­erl är en tysk film­ma­ka­re, vi­su­ell bild­konst­när och skri­bent som un­der se­na­re år an­vänt fy­sis­ka fe­no­men som ut­gångs­punkt i si­na verk. I Liqui­di­ty Inc. an­vän­der hon vatt­net som ut­gångs­punkt för att be­rät­ta histo­ri­en om Jacob Wood, en kamp­sport­sen­tu­si­ast som för­lo­ra­de sitt jobb när Leh­man Brot­hers gick i kon­kurs un­der fi­nan­s­kri­sen 2008.

Woods be­rät­tel­se var­vas med film­klipp från box­nings­mat­cher, vä­der­ka­ta­stro­fer, chatt­kon­ver­sa­tio­ner och vat­ten, som for­sar, fly­ter och kros­sar.

– Hi­to Stey­erl är en konst­när som in­tres­se­rar sig för ak­tu­el­la frå­gor som hur bil­der sprids och ko­pie­ras on­li­ne. I just den här fil­men be­rörs börskra­schen ge­nom ett di­gi­talt form­språk där rör­lig­het och kol­lap­ser är åter­kom­man­de, sä­ger As­rin Hai­da­ri.

Liqui­dy Inc. är den sista de­len i pro­jek­tet Den nya mo­del­len som in­led­des av konst­hal­len 2011. Ett pro­jekt med ut­gångs­punkt i Pal­le Ni­el­sens Mo­del­len; en mo­dell för ett kva­li­ta­tivt sam­häl­le, byggd på Mo­der­na Mu­se­et 1968. Lars Bang Lar­sen, Mag­nus Bär­tås, Ane Hjort Gut­tu och Dä­ve Hull­fish Bailey har al­la bju­dits in att un­der­sö­ka ar­vet från mo­del­len ge­nom se­mi­na­ri­um, works­hops och utställningar.

– Konst­hal­len har ut­i­från frå­ge­ställ­ning­ar om hur ett kva­li­ta­tivt sam­häl­le ser ut ar­be­tat till­sam­mans med ett an­tal konst­nä­rer. Hi­to Stey­erls bi­drag är ett re­dan ex­i­ste­ran­de verk som pas­sa­de in i te­ma­ti­ken.

Be­sö­ka­re kan ta del av vi­de­o­ver­ket ge­nom att slå sig ner i den våg­lik­nan­de vi­de­oin­stal­la­tio­nen. Runt om har väg­gar­na prytts av blåa sport­mat­tor in­spi­re­ra­de av fil­mens kamp­sportsin­slag vil­ket ska­par en rums­lig upp­le­vel­se av ver­ket.

Fri­da Gun­ner Broo­ke

FO­TO: JE­AN-BAP­TIS­TE BERANGER

LIQUI­DI­TY INC. Ny ut­ställ­ning av Hi­to Stey­erl på Tens­ta konst­hall.

FO­TO: JE­AN-BAP­TIS­TE BERANGER

VÄDERRAPPORT. Det är sna­ra­re en världs­lä­ges­rap­port om hur han­dels­vin­dar­na blå­ser.

FO­TO: JE­AN-BAP­TIS­TE BERANGER

IN­STAL­LA­TION. I en våg­lik­nan­de in­stal­la­tion kan be­sö­ka­re ta del av vi­de­o­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.