Jär­va­bon som tar pri­set?

Alex­an­der Mah­moud, jour­na­list och Hus­by­bo, som i vec­kan no­mi­ne­ra­des till Sto­ra Jour­na­list­pri­set i ka­te­go­rin ”Årets be­rät­ta­re”.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

”Jag ha­tar Stock­holm, men att flyt­ta till Hus­by var som att kom­ma hem. Jag trivs verk­li­gen här.”

Grat­tis! Hur känns det?

– Det känns helt sjukt. Och otip­pat.

I det no­mi­ne­ra­de re­por­ta­get ” Hem till byn” re­ser du till­ba­ka till små­länds­ka Grimslöv där du är upp­växt och SD är star­ka. Vad tror du att folk fast­nat för i din be­rät­tel­se?

– Jag för­sö­ker att va­ra så per­son­lig som möj­ligt. Det ska gö­ra ont, an­nars blir ris­ken att man gör det för snyggt, att man sky­ler över li­te. Den hand­lar om bror­san, mor­san och ra­sis­men.

Tror du att di­na vän­ner och gran­nar i Stock­holm har läst det?

– Ja och nej. Jag har fått mas­sor av sms. Det fi­nas­te var ” Tack för att du ger oss för­svens­ka­de blat­tar en röst”.

I ” Hem till byn” skri­ver du att du kanske vill flyt­ta hem igen, men i vå­ras flyt­ta­de du till Hus­by?

– Jag ha­tar Stock­holm, men att flyt­ta till Hus­by var som att kom­ma hem. Jag trivs verk­li­gen här.

Det no­mi­ne­ra­de re­por­ta­get pub­li­ce­ra­des i Tid­ning­en Re:Pub­lic i ok­to­ber 2014.

Den 19 november i år of­fent­lig­görs vin­nar­na av Sto­ra Jour­na­list­pri­set och den 18 november släpps Alex­an­der Mah­mouds förs­ta bok ”Mel­lan rum­men”, en bok som till stor del hand­lar om att le­va i pap­pers­lös­het.

FO­TO: RI­KARD WEST­MAN/STO­RA JOUR­NA­LIST­PRI­SET

NO­MI­NE­RA­DE. Alex­an­der Mah­moud (tv), Björn af Kleen och Jo­han­na Bäck­ström Ler­ne­by är no­mi­ne­ra­de i ka­te­go­rin Årets be­rät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.