Nytt sy­stem för sor­te­ring i Rin­ke­byda­len

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Stock­holm stad in­le­der ett för­sök med källsor­te­ring i tre par­ker: Rin­ke­byda­len, Bandäng­en och Rå­lamb­s­hovspar­ken. Syf­tet är att se vil­ken typ av sy­stem som ger störst mängd källsor­te­rat skräp och mest skräp i rätt be­hål­la­re. Må­let är att ska­pa en svensk re­kom­men­da­tion för hur källsor­te­ring ska se ut i he­la lan­det.

– Jag tyc­ker det är vik­tigt att vi stock­hol­mar­na nu får möj­lig­het att källsor­te­ra i tre av vå­ra vack­ra par­ker i sta­den. Det ska bli in­tres­sant att se vil­ken för­söks­mo­dul som ger högst och bäst an­del källsor­te­ring, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Just för Rå­lamb­s­hovspar­ken, som ge­nom åren upp­märk­sam­mats för ex­trem ned­skräp­ning i sam­band med pick­nick som­mar­tid, la­de Mil­jö­par­ti­et de grö­na en skri­vel­se 2012 om att in­fö­ra källsor­te­ring.

– När stock­hol­mar­na bå­de vill och be­hö­ver källsor­te­ra hem­ma och på job­bet så ska möj­lig­he­ten till mil­jötänk fin­nas med även i på fri­ti­den och i par­ken. Det ska va­ra en­kelt att le­va mil­jö­vän­ligt och vi ska kun­na sor­te­ra vårt skräp där vi finns, även i sta­dens par­ker, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén.

Allt fler kom­mu­ner i Sve­ri­ge ar­be­tar med att er­bju­da med­bor­gar­na möj­lig­het att källsor­te­ra på all­män plats, för­u­tom den sor­te­ring som görs i hem­men via källsor­te­rings­mo­du­ler.

Stock­holms stad ar­be­tar se­dan vå­ren 2014 i ett pro­jekt till­sam­mans med bland and­ra Mal­mö Stad, Gö­te­borgs Stad, Na­tur­vårds­ver­ket, Re­tur­pack, FTI, Av­fall Sve­ri­ge, Helsing­borgs Stad, Uppsa­la kom­mun och Håll Sve­ri­ge Rent där ett un­der­lag för en ge­men­sam ut­form­ning av källsor­te­rings­mo­du­ler­nas in­kast­hål, bil­der/picto­gram, text och färg­sätt­ning tas fram.

Av­sik­ten är att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för eta­ble­ring av ett ge­men­samt sy­stem som kan an­tas, dels i de kom­mu­ner som in­går i pro­jek­t­or­ga­ni­sa­tio­nen och där­ef­ter hos de öv­ri­ga kom­mu­ner i lan­det som vill er­bju­da ett en­het­ligt sy­stem för källsor­te­ring på all­män plats till si­na med­bor­ga­re.

Må­let är att ut­for­ma en Svensk re­kom­men­da­tion, att sam­ord­na det form­giv­ningsut­tryck som ges för källsor­te­rings­be­hål­lar­na vid sor­te­ring i hem­men, på re­tursta­tio­ner­na och för källsor­te­ring i ex­em­pel­vis par­ker.

Det­ta bi­drar till att in­vå­na­re i Sve­ri­ge – oav­sett var de bor, ar­be­tar el­ler up­pe­hål­ler sig – ska kän­na igen sig i sor­te­rings­sy­ste­met och en­kelt kun­na källsor­te­ra sitt av­fall. Det­ta för­vän­tas bi­dra till hög­re an­del ut­sor­te­ring av av­falls­frak­tio­ner och där­med en ökad åter­vin­ning av av­fall. Re­sul­ta­tet av det­ta är en re­sur­sef­fek­ti­va­re han­te­ring av av­fall vil­ket bi­drar till ett mer håll­bart sam­häl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.