Bud­ska­pet – bib­li­o­tek är in­te trå­ki­ga

– Jag får ont i mi­na kin­der, sä­ger Sa­ra El Ke­la­ny. Det går in­te att duc­ka för vär­men, en­tu­si­as­men och gläd­jen som mö­ter en på Kul­tur­hu­set Re­actor i Hus­by. Det är så man får trä­nings­värk i smil­gro­par­na.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

På Kul­tur­hu­set Re­actor i Hus­by träf­fas var­je vec­ka en grupp unga, från 15 till 19 år, för att äg­na sig åt att gö­ra film. Re­dak­tio­nen he­ter Jär­vaplay re­dak­tion, den är öp­pen för bå­de kil­lar och tje­jer.

För de fles­ta bör­ja­de det med ett som­mar­jobb och se­dan har de fort­satt att ses re­gel­bun­det, till­sam­mans med hand­le­da­ren Am­ra He­co, ung­kul­tur­pro­du­cent på Re­actor.

En av de som är med un­der kväl­len, Sa­ra El Ke­la­ny, var för knappt en må­nad se­dan en av fy­ra fil­ma­re som fick ta emot ett pris och ett he­dersom­näm­nan­de vid Stock­mo­tion filmfes­ti­val på Kul­tur­hu­set, för fil­men ”Min vän Ili­ad”.

Hon be­rät­tar, och man rycks med. – Det var fett sjukt! Fil­men kom till un­der en som­mar­jobbs­pe­ri­od för­ra som­ma­ren. En av hand­le­dar­na ha­de en bror som kän­de en kil­le som kom­mit en­sam som flyk­ting till Sve­ri­ge, ba­ra 16 år gam­mal. Det är fil­mens hu­vud­per­son, Ili­ad.

Fil­men skic­ka­des in och blev no­mi­ne­rad, men ing­en vå­ga­de hop­pas på för myc­ket.

– Sko­jar du med mig?! Jag ha­de in­te så höga för­vänt­ning­ar, Sa­ra El Ke­la­ny.

He­la grup­pen var med på pris­ut­del­ning­en på Kul­tur­hu­set. Till­sam­mans gjor­de de en ”ro­ad­trip”, som slu­ta­de i suc­cé när ”Min vän Ili­ad” läs­tes upp som en av vin­nar­na.

In­om grup­pen finns oli­ka in­tres­sen och de har gjort oli­ka pro­jekt ti­di­ga­re, men just nu job­bar al­la till­sam­mans med en film som ska bli en hyll­ning till Kis­ta bib­li­o­tek där de har till­bring­at myc­ket tid. Re­actor har in­te all den ut­rust­ning som de be­hö­ver, så de har an­vänt bib­li­o­te­kets da­to­rer för att klip­pa film.

Ef­ter cir­ka en må­nads pla­ne­ring, är de re­do att bör­ja fil­ma och den 11 november kom­mer fil­men att vi­sas på Kis­ta bib­li­o­tek.

– Bud­ska­pet är att bry­ta mot nor­men som sä­ger att bib­li­o­tek är trå­ki­ga, sä­ger Za­h­ra Ab­dul­la.

Även om in­di­vi­der­na i grup­pen har oli­ka in­tres­sen, så finns en sta­dig grund i vil­jan att be­rät­ta och ut­tryc­ka sig, och grup­pen ger in­tryck av att va­ra ett fan­tas­tiskt sam­man­hang för den som vill ta sig fram i en tuff bransch.

DIS­KUS­SION. Hand­le­da­ren Am­ra He­co pra­tar film med Nai­ma Ibra­him, Hus­by, på Kul­tur­hu­set Re­actor.

FO­TO: IDA NIL­SING

FILM. De­rya Küçük­göl, Za­h­ra Ab­dul­la, Sa­ra El Ke­la­ny, Tak­wa La­h­wal, Nai­ma Ibra­him träf­fas var­je vec­ka, till­sam­mans med Am­ra He­co, på Kul­tur­hu­set Re­actor i Hus­by för att gö­ra film.

GOD STÄM­NING. Za­h­ra Ab­dul­la, Sa­ra El Ke­la­ny är två av de unga fil­ma­re som bru­kar ses på Kul­tur­hu­set Re­actor i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.