Rin­ke­by Fol­kets Hus ska säl­jas

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Rin­ke­by Fol­kets Hus kan kom­ma att säl­jas. I för­ra vec­kan tog fas­tig­hets­nämn­den ett in­rikt­nings­be­slut om en för­sälj­ning av fas­tig­he­ten.

– Pla­nen är in­te att säl­ja till vem som helst, ut­an det hand­lar om en rik­tad för­sälj­ning till ett all­män­nyt­tigt bo­stads­bo­lag som ver­kar i om­rå­det, sä­ger för­valt­nings­di­rek­tö­ren Åsa Öt­teni­us.

På för­ra vec­kans mö­te fat­ta­de Fas­tig­hets­nämn­den be­slut om att bör­ja un­der­sö­ka en för­sälj­ning av Rin­ke­by Fol­kets Hus.

I dag ägs fas­tig­he­ten av sta­den, men en­ligt för­valt­nings­di­rek­tö­ren Åsa Öt­teni­us finns en in­tres­se­rad kö­pa­re, näm­li­gen ett av de all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­lag som nu hål­ler på att ut­veck­la Rin­ke­by.

Skä­let till att nämn­den fat­ta­de be­slu­tet, är att kun­na ge för­valt­ning­en i upp­drag att un­der­sö­ka en even­tu­ell för­sälj­ning.

– Vi be­hö­ver ett in­rikt­nings­be­slut för att kun­na star­ta job­bet med frå­gan, sä­ger Åsa Öt­teni­us.

Hy­res­gäs­ter i hu­set är den ide­el­la för­e­ning­en Rin­ke­by Fol­kets Hus, stads­dels­nämn­den Rin­ke­by-Kis­ta samt kul­tur­nämn­den, och de­ras verk­sam­het kom­mer in­te att på­ver­kas av en even­tu­ell för­sälj­ning, en­ligt Åsa Öt­teni­us.

– Hy­res­gäs­ter­na kan va­ra kvar och hu­set kan bli en del av den ut­veck­ling som på­går i Rin­ke­by. Pla­nen är in­te att säl­ja till vem som helst, ut­an det hand­lar om en rik­tad för­sälj­ning till ett all­män­nyt­tigt bo­stads­bo­lag som ver­kar i om­rå­det.

Ett van­ligt skäl till att kom­mu­ner säl­jer fas­tig­he­ter till kom­mu­na­la bo­lag, är att bo­la­gen kan ha stör­re möj­lig­het att be­kos­ta upp­rust­ning­ar och re­no­ve­ring­ar.

– Ett fas­tig­hets­bo­lag kan ha and­ra in­ve­ste­rings­möj­lig­he­ter och gö­ra nå­got bra och lå­ta Fol­kets hus ut­veck­las som en del av om­rå­det, sä­ger Åsa Öt­teni­us.

En­ligt un­der­la­get från för­valt­ning­en har fas­tig­he­ten ett stort un­der­hålls- och in­ve­ste­rings­be­hov.

”Fas­tig­he­ten har un­der det se­nas­te helå­ret (2014) ge­ne­re­rat ett över­skott om cir­ka 2,4 mil­jo­ner kr. Kom­man­de un­der­hålls- och in-

ve­ste­rings­be­hov kom­mer att på­ver­ka re­sul­ta­tet ne­ga­tivt vid en fort­satt för­valt­ning”, står det.

Ida Nil­sing

FO­TO: ARKIVBILD

TILL FÖR­SÄLJ­NING. I för­ra vec­kan fat­ta­de Fas­tig­hets­nämn­den ett in­rikt­nings­be­slut om att säl­ja Rin­ke­by Fol­kets Hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.