3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

JÄR­VA MÅNGFALDSSEMINARIUM

Jär­va mång­falds­fes­ti­val är ett ini­ti­a­tiv från en­ga­ge­ra­de in­di­vi­der och or­ga­ni­sa­tio­ner som bor el­ler på an­nat sätt är ak­ti­va i Nor­ra Jär­va. Med­ver­kar gör bland and­ra bostads­mi­nis­ter Meh­med Ka­plan och po­e­ten Yo­lan­da Bohm.

Lör­dag 31 ok­to­ber kloc­kan 13.

Hus­by träff.

När:

Var:

PA­VE THE WAY AWARDS

A Mil­li­on Minds och Bling an­ord­nar en af­ton tilläg­nad 100 fö­re­bil­der från för­or­ten, fö­re­bil­der som har ba­nat väg för and­ra.

Onsdag 4 november kloc­kan 18.

Kis­ta Nod.

När:

Var:

STICK­KAFÉ

Stic­ka, vir­ka, bro­de­ra och bli in­spi­re­rad! Do you en­joy knit­ting or croche­ting? Me­et our knit­ting group at the lib­ra­ry star­ting at 5 pm. (D)jär­va­mas­kor – stick­kafé­et i Kis­ta på Kis­ta bib­li­o­tek (nu värl­dens bäs­ta bib­li­o­tek!) är ett sam­ar­be­te med Stic­ka – Sve­ri­ges stick­för­e­ning.

Tis­dag 3 november kloc­kan 17–21.

Kis­ta bib­li­o­tek.

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.