MER Graf­fiti­väg­gen i Tens­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@ di­rekt­press.se

STADS­DELS­NÄMN­DEN

har be­slu­tat att väg­gen ska lig­ga på om­rå­det un­der E18 ne­dan­för Nydals­par­ken och Elins­borgs boll­plan.

ska va­ra en öp­pen vägg där vem som helst kan må­la vad hon vill.

VÄG­GEN

för upp­fö­ran­det av graf­fiti­väg­gen be­räk­nas bli cir­ka 850 000 kro­nor. Till det­ta föl­jer lö­pan­de drift­kost­na­der för sköt­sel av om­rå­det, ren­gö­ring, töm­ning av be­hål­la­re etc. vil­ken be­räk­nas bli cir­ka 100 000 kr per år.

KOST­NA­DEN

KOST­NADS­KAL­KY­LEN

ba­se­ras på ma­te­ri­al­kost­na­der för en vägg som är 100 me­ter lång och 2 me­ter hög.

I BE­SLUTS­UN­DER­LA­GET

står att ”En graf­fiti­vägg kan loc­ka in­vå­na­re från and­ra de­lar av sta­den till Spånga-Tens­ta och fun­ge­ra som en sam­lings­plats och kon­tak­ty­ta mel­lan unga och gam­la. Ge­nom att va­ra en plats för vi­su­ell ytt­ran­de­fri­het och mö­ten mel­lan män­ni­skor skul­le väg­gen kun­na bi­dra till mins­kad seg­re­ga­tion och ett ökat kul­tur­främ­jan­de.”

och un­der­håll finns med i bud­ge­ten.

Trots att nej-rös­ter­na hör­des star­ka­re i de­bat­ten, lyc­ka­des mot­stån­dar­na in­te blid­ka ma­jo­ri­te­ten. Det slu­ta­de med 7–6 till väg­gen, som allt­så får stöd av Mil­jö­par­ti­et, Väns­ter­par­ti­et och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, nu är ett steg när­ma­re för­verk­li­gan­de.

Väg­gen ska va­ra på plats i bör­jan av 2016 men en­ligt Ole-Jör­gen Pers­son (M) häng­er den löst re­dan vid näs­ta val.

– I det ögon­blick vi, för­hopp­nings­vis, vin­ner va­let 2018 så kom­mer den här graf­fiti­väg­gen att för­svin­na, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son i en se­pa­rat kom­men­tar.

Ida Nil­sing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.