För­sälj­nings­pro­ces­sen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den 22 ok­to­ber

fat­ta­de fas­tig­hets­nämn­den ett in­rikt­nings­be­slut, som ”anger att en för­sälj­nings­pro­cess ska på­bör­jas”. För att kun­na ge­nom­fö­ra för­sälj­ning­en krävs ett ge­nom­fö­ran­de­be­slut, vil­ket kan kom­ma un­der vå­ren 2016.

som nämn­den fat­ta­de be­slut om står att ”Fas­tig­hets­kon­to­ret av­ser att säl­ja fas­tig­he­ten för att den ska ut­veck­las sam­ord­nat med öv­ri­ga Rin­ke­bys ut­veck­ling.”

att säl­ja är ”att samut­nytt­ja mö­teslo­ka­ler samt att sam­ord­na sta­dens lo­kal­be­hov un­der sam­ma tak. Det­ta med­för att pub­li­ka ytor kan sä­ker­stäl­las till gagn för med­bor­gar­na.”

kom­mer att på­bör­ja för­sälj­ning­en un­der sista kvar­ta­let 2015. Pro­ces­sen be­räk­nas ta cir­ka 8 må­na­der.

I un­der­la­get

Syf­tet med

Kon­to­ret

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.