DO ra­tar Rin­ke­by för Sol­na

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

DO, allt­så den stat­li­ga myn­dig­he­ten Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen, kom­mer att flyt­ta till Sol­na och in­te till Rin­ke­by som det först var sagt. Re­dan i feb­ru­a­ri i år kun­de vi be­rät­ta att den nya re­ge­ring­en lagt ner pla­ner­na på en flytt till Rin­ke­by/Tens­ta. En­ligt den an­sva­ri­ga mi­nis­tern, Alice Bah Kuhn­ke, be­rod­de det på att en så­dan flytt skul­le bli för dyr.

Un­der vå­ren 2015 har myn­dig­he­ten fått in ett stort an­tal lokal­för­slag i en lo­kal­sök­ning, dock ing­et från Tens­ta-Rin­ke­by. För­sla­gen har se­dan ut­vär­de­rats, och det al­ter­na­tiv som i för­hand­ling vi­sat sig upp­fyl­la samt­li­ga krav på ett bra sätt låg i Sol­na, en­ligt Ca­ro­li­ne Di­ab, webb­re­dak­tör på DO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.