Nya hus pla­ne­ras på Ri­singe­plan

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Sam­råd på­går om Hyp­pinge- och Ri­singe­plan i nor­ra Tens­ta. När­ma­re 200 bo­stä­der och en ny cen­tral en­tréga­ta pla­ne­ras och den 11 november kloc­kan 18 hålls sam­rådsmö­te i Tens­ta Träff.

Plan­för­sla­get in­ne­bär nya bo­stä­der på Hypp­linge- och Ri­singe­plans nor­ra si­da. De nya bo­stä­der­na fö­reslås till­kom­ma ge­nom att man gör ga­vel- och tak­på­bygg­na­der på la­mell­hu­sen som finns där i dag, och läg­re ”rad­hus” mel­lan ga­vel­hu­sen.

I de­talj­pla­nen får Hyp­pinge- och Ri­singe­plan en ny cen­tral en­tréga­ta med pro­me­na­dy­tor, cy­kel­stråk och träd­plan­te­ring­ar. Par­ke­ring­en flyt­tar till be­fint­li­ga ga­rage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.