Chefs­re­kry­te­ring ifrå­ga­sätts

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - FO­TO: IDA NIL­SING 070-78 72 074 patrik.ek­strom@ di­rekt­press.se

Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning gick för någ­ra vec­kor se­dan ut och pre­sen­te­ra­de sin nya stads­dels­ut­veck­lings­chef.

Det är ba­ra ett pro­blem. Tjäns­ten är in­te of­fi­ci­ellt till­satt än­nu och kan­di­da­ter in­ter­vju­as fort­fa­ran­de, vil­ket har fått män­ni­skor att ifrå­ga­sät­ta om re­kry­te­rings­pro­ces­sen gått rätt till.

av sep­tem­ber pub­li­ce­ra­de tid­ning­en en ar­ti­kel som hand­la­de om att Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning höll på att re­kry­te­ra en ny av­del­nings­chef. Av an­non­sen fram­gick att för­valt­ning­en gär­na såg att kan­di­da­ter ha­de ti­di­ga­re er­fa­ren­het från po­li­sen.

Ef­ter ar­ti­keln fick vi in­for­ma­tion från lä­sa­re om att rekry­te­ring­en re­dan var klar. Stads­dels­för­valt­ning­en ha­de an­ställt en per­son – en ti­di­ga­re po­lis. På Stock­holms stads hem­si­da finns ock­så ett re­fe­rat från ett mö­te där ”den ny­till­sat­ta stads­dels­ut­veck­lings­che­fen Dit­te Wes­tin”, som ti­di­ga­re bland an­nat job­bat in­om po­li­sens na­tio­nel­la be­drä­ge­ri­cen­ter, pre­sen­te­ra­des.

I slu­tet

FRÅ­GE­TEC­KEN. Lä­sa­re har hört av sig och ifrå­ga­satt hur rekry­te­ring­en av en ny av­del­nings­chef egent­li­gen sköts. När Vi i Kis­ta skrev om chefs­re­kry­te­ring­en stod stads­dels­di­rek­tör Christi­na Heglert i be­grepp att ge­nom­fö­ra en or­ga­ni­sa­tions­för­änd­ring in­om för­valt­ning­en.

En­ligt per­so­nal­che­fen Pet­ra Kron Fors­ling är in­for­ma­tio­nen på hem­si­dan dock fel, el­ler i vart fall miss­vi­san­de.

Dit­te Wes­tin är ba­ra till­för­ord­nad av­del­nings­chef och viss­tids­an­ställd.

att hit­ta en per­ma­nent av­del­nings­chef på­går fort­fa­ran­de.

Re­kry­te­rings­pro­ces­sen för

– Men det stäm­mer att Dit­te Wes­tin är ny in­om or­ga­ni­sa­tio­nen, sä­ger Pet­ra Kron Fors­ling.

Bru­kar ni ny­re­kry­te­ra per­so­ner för till­för­ord­na­de tjäns­ter? – Det har hänt. Men hon kom­mer att få gå ef­ter att ni har re­kry­te­rat en per­ma­nent av­del­nings­chef?

– Det kom­mer ni att se ef­tersom ni har be­gärt ut upp­gif­ter om al­la sö­kan­de att hon är en av de som sökt job­bet som av­del­nings­chef (se fak­taru­ta).

Har ni ut­for­mat an­non­sen ef­ter hen­ne?

– Det har vi in­te gjort. Vi kom­mer att ha fle­ra sö­kan­de och kom­mer att an­stäl­la den som är mest kom­pe­tent.

Är du oro­lig för män­ni­skor kom­mer gö­ra den tolk­ning­en?

– Nej. Vi har gjort rätt och har hand­lat ut­i­från verk­sam­he­tens bäs­ta, sä­ger Pet­ra Kron Fors­ling.

Patrik Ek­ström att att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.