Film­vis­ning på Jär­va Café

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den 2 november är det åter dags för Jär­va Café på Hus­by träff.

Den här gång­en vi­sar Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd en film om den glo­ba­la kli­mat­kam­pen, som byg­ger på Na­o­mi Kle­ins bok This Changes Eve­ryt­hing - Ca­pi­ta­lism vs the Cli­ma­te.

Fil­men an­vänds värl­den runt för att mo­bi­li­se­ra in­för kli­mat­topp­mö­tet i Pa­ris och den glo­ba­la de­mon­stra­tions­da­gen den 29 november, då ma­ni­fes­ta­tio­ner ge­nom­förs i 1 400 stä­der i he­la värl­den.

Ef­ter fil­men dis­ku­te­ras kol­lek­tiv­tra­fi­ken och För­bi­fart Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.