MER Jär­vaplay

Vi i Kista - - FAMILJ -

JÄR­VAPLAY är ett väx­an­de nät­verk av unga me­di­aska­pa­re som ar­be­tar i re­dak­tions­form och ut­veck­lar oli­ka pro­jekt i stads­de­len. De an­vän­der sig av Re­actor som mö­tes­platt­form och får stöd i form av hand­led­ning och ut­rust­ning.

DE träf­fas re­gel­bun­det 1–2 gång­er i vec­kan och väl­kom­nar bå­de be­sö­ka­re och in­tres­se­ra­de som vill va­ra med. Hand­le­da­ren och kon­takt­per­so­nen är Am­ra He­co. Följ de­ras ar­be­te på www.re­actor­poscast.com

JÄR­VAPLAY har star­tat upp me­di­e­fes­ti­va­len Jär­vaplay, för unga me­di­e­ska­pa­re i Jär­va. Fes­ti­va­len äg­de rum i Kis­ta bib­li­o­tek i vå­ras, och de kom­mer att fort­sät­ta att job­ba med den näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.