Fi­lo­so­fikafé på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vi träf­fas och sam­ta­lar om vik­ti­ga fi­lo­so­fis­ka frå­gor. Gottfried Leib­niz. Ons­da­gen den 4 november: Tro på Li­vet. In­led­ning ut­i­från Wil­li­am Du Bois 1868–1963. I sam­ar­be­te med ABF Stock­holm. Väl­kom­na! Plats: Hus­by bib­li­o­tek. Tid: 17.30–19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.