Check­lis­ta vid kraf­ti­ga regn­fall

Vi i Kista - - BOSTAD - KÄL­LA: IF SKADEFÖRSÄKRING

tora mäng­der vat­ten sät­ter of­ta en för stor press på bå­de mar­ken och dag­vat­ten­sy­ste­men, vil­ket kan le­da till att vat­ten bör­jar rin­na in i käl­la­re. Att gå ner i en käl­la­re med en de­ci­me­ter vat­ten över he­la gol­vet är in­te spe­ci­ellt kul – men det finns sätt att mi­ni­me­ra ska­dor­na.

Det vik­ti­gas­te skyd­det mot en över­sväm­ning är att se till att av­rin­ning­en fun­ge­rar som det ska: ren­sa stuprän­nor och gal­ler till ga­tubrun­nar från gre­nar, löv och an­nat skräp. Det är ock­så bra att för­länga stup­rör ge­nom att kopp­la på en slang i än­den och på så sätt le­da bort vatt­net från hus­väg­gen.

vet att ett ovä­der är på in­gång, el­ler om ett plöts­ligt sky­fall dim­per ned, håll koll på vä­der­rap­por­ter och var­ning­ar. Om du vet att din käl­la­re är i fa­ro­zo­nen, bär ut möb­ler och sa­ker, el­ler pall­ra upp de sa­ker du är ex­tra rädd om från gol­vet. Är ska­dan re­dan skedd och vatt­net har bör­jat sti­ga i käl­la­ren är det vik­tigt att bry­ta all elekt­risk ström i de

Om du

över­sväm­ma­de lo­ka­ler­na. Se dock till att drä­ne­rings­pum­pen in­te stan­nar, om du har en.

Har vatt­net in­te hun­nit spri­da sig över he­la gol­vet går det att byg­ga skydds­val­lar, till ex­em­pel med hand­du­kar, plast­säc­kar och an­nat som finns till hands. Är det ett av­lopps­gal­ler i käl­la­ren som bör­jat släp­pa in vat­ten går det att täc­ka över med en hand­duk och stäl­la nå­got tungt ovan­på, el­ler sät­ta en stöt­ta mel­lan ta­ket och brun­nen. Tryc­ket kan dock va­ra högt, så val­la sam­ti­digt in ett om­rå­de runt brun­nen.

upp ur det van­li­ga av­lop­pet kan det fin­nas myc­ket smuts och bak­te­ri­er i det – var där­för myc­ket no­ga med hy­gi­e­nen när du är i käl­la­ren! Be­hö­ver du pum­pa ur vatt­net går det att ringa Rädd­nings­tjäns­ten för att få hjälp,

Kom­mer vatt­net

ta­ket för att se att plå­tar och tak­pan­nor är he­la och sit­ter på plats.

häng­rän­nor från gre­nar, tak­mos­sa, löv och

KON­TROL­LE­RA

REN­SA

skräp.

upp lö­sö­re som du för­va­rar i käl­la­ren till över­vå­ning­en om det finns risk för över­sväm­ning.

vin­den, käl­la­ren el­ler kryp­grund så att det in­te finns fukt där.

på lo­kal­ra­di­ons vä­der­leks­rap­por­ter om det finns risk för över­sväm­ning el­ler ovä­der i just din re­gi­on.

FLYT­TA

UNDERSÖK

LYSS­NA

men kom­mer det sto­ra sky­fall har de of­ta fullt upp och vän­tan kan bli lång. För den som har möj­lig­het kan en egen dränk­bar pump va­ra en bra in­ve­ste­ring.

Glöm in­te att ringa till ditt för­säk­rings­bo­lag och be­rät­ta om det som hänt. Kom­mer vat­ten ner i käl­la­ren via dör­rar, föns­ter el­ler ven­ti­ler får du er­sätt­ning från din van­li­ga villa­för­säk­ring. Sam­ma sak gäl­ler om vatt­net kom­mer upp ge­nom av­lopps­brun­nen. Det går ock­så att teck­na en ut­ö­kad läc­kage­för­säk­ring, som täc­ker då vatt­net kom­mer in via ta­ket el­ler ge­nom väg­gar­na ovan jord – för­ut­satt att bå­de tak och väg­gar är rik­tigt bygg­da och nor­maltä­ta.

Erika Lin­dén Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.