Kista­kil­le de­bu­te­ra­de för Eri­trea

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@ di­rekt­press.se

För en dryg må­nad se­dan blev Sund­by­bergs IK kla­ra för avan­ce­mang till Di­vi­sion 2. För la­gets mitt­fäl­ta­re Se­nai Ber­ha­ne vän­ta­de yt­ter­li­ga­re en fram­gång strax där­ef­ter. 26-åring­en från Kis­ta gjor­de näm­li­gen ny­li­gen lands­lags­de­but för Eri­trea och gick di­rekt från Di­vi­sion 3-fot­boll till ett stek­hett VM-kval.

– Det var en jät­te­ro­lig upp­le­vel­se och en få för­un­nad möj­lig­het att spe­la ett VM-kval, sä­ger Se­nai Ber­ha­ne

Ge­nom AIK:aren tilli­ka kom­pi­sen He­nok Go­i­tom från Hus­by kom han i kon­takt med det Er­i­tre­ans­ka lands­la­get. He­nok ring­de och frå­ga­de och 26-åri­ga Se­nai Ber­ha­ne nap­pa­de di­rekt.

– He­nok blev kon­tak­tad och frå­ga­de om jag ock­så var in­tres­se­rad. Själv­klart att jag vill spe­la VM-kval­mat­cher sa jag och fick kon­takt med för­bun­det. De såg någ- ra klipp och frå­ga­de mig om mi­na kva­li­te­ter på plan och be­stäm­de att jag fick va­ra med, be­rät­tar Se­nai Ber­ha­ne som till var­dags är verk­sam­het­chef och a-lags­spe­la­re i Sund­by­bergs IK Fot­boll.

Du­on flög till­sam­mans ner till hu­vud­sta­den As­ma­ra. På plats i het­tan var runt 30 spe­la­re som kom från oli­ka håll och kan­ter i värl­den. Bland an­nat från Sve­ri­ge, Su­dan, Sau­dia­ra­bi­en och Eng­land. På sche­mat stod först trä­ning och ef­ter det ett helt av­gö­ran­de VM-kval mot Bots­wa­na i ett dub­bel­mö­te. Och de­bu­ten lät in­te vän­ta på sig.

– Vi spe­la­de hem­ma på lör­da­gen in­för runt 24 000 åskå­da­re. Jag spe­la­de he­la mat­chen från start som mitt­back och gjor­de det bra. Bå­de jag och He­nok ha­de en varsin bra chans att gö­ra mål i mat­chen. Men ty­värr för­lo­ra­de vi med 0-2, fort­sät­ter Se­nai från Kis­ta.

Det blev 90 mi­nu­ter även

”Det tuf­fas­te var att an­pas­sa sig till kli­ma­tet. Eri­trea lig­ger 2 500 me­ter över ha­vet.”

i re­tu­ren i Bots­wa­na. Be­lä­get i söd­ra Afri­ka.

– De var bätt­re or­ga­ni­se­ra­de och star­ka­re. Vi för­lo­ra­de med 3-1, trots att He­nok gav oss led­ning­en. Ef­tersom det var en ut­slags­match åk­te vi ur. Nu får vi rik­ta in oss på kva­let till Afri­kans­ka mäs­ter­ska­pen se­na­re.

Se­nai är född i Sve­ri­ge, men har sitt ur­sprung i Eri­trea. Att få spe­la ett VM-kval i Afri­ka var stort.

– Det var en jät­te­ro­lig upp­le­vel­se och en få för­un­nad möj­lig­het att spe­la ett VM-kval. För mig var det nå­got man ti­di­ga­re ba­ra kun­nat dröm­ma om. När möj­lig­he­ten dök upp kun­de man in­te tac­ka nej.. Att få spe­la VM-kval är nå­got som jag all­tid kom­mer att bä­ra med mig.

Att gå från spel i Di­vi­sion 3 till lands­lags­fot­boll var en om­ställ­ning, även om det rent fot­bolls­mäs­si­ga stäm­de bra.

– Det tuf­fas­te var att an­pas­sa sig till kli­ma­tet. Eri­trea lig­ger 2 500 me­ter över ha­vet, så det var li­te tufft till en bör­jan. Men rent fot­bolls­mäs­sigt var det li­te enkla­re än jag trod­de, även om det själv­klart är stor skill­nad att spe­la in­för 200 per­so­ner på IP mot 24 000 i As­ma­ra, sä­ger Se­nai Ber­ha­ne och fort­sät­ter.

– Det är svårt att jäm­fö­ra klubb- och lands­lag, men tem­pot är hög­re och det är hög­re fy­sisk för­må­ga på al­la. Spetse­gen­ska­per­na är be­tyd­ligt bätt­re.

Har du fun­de­rat på att tes­ta en klubb hög­re upp?

– Jag spe­la­de i Två­an när jag var 18 och såklart skul­le jag in­te tac­ka nej om en all­svensk klubb ring­de. Men jag trivs väl­digt bra i Sum­pan och det har va­rit en fan­tas­tiskt ro­lig re­sa från Di­vi­sion 4. Nu kom­mer vi dess­utom spe­la i Två­an näs­ta sä­song. Jag mår bra här och job­bar vi­da­re.

Tar du chan­sen att spe­la med Eri­trea igen om du får möj­lig­het?

– Det får jag ta ställ­ning till då, av­slu­tar Se­nai Ber­ha­ne.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

KUG­GE. Un­der sä­song­en har Se­nai Ber­ha­ne va­rit en vik­tig spe­la­re för topp­la­get SIK.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

BYTT. Trots att He­nok Go­i­tom tid­ga­re gjort lands­kam­per för Sve­ri­ge så byt­te 31-åring­en lands­lag till Eri­trea i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.