Ing­en oro i Kis­ta gal­le­ria när nytt cent­rum öpp­nar

Den 12 november öpp­nar Mall of Scan­di­na­via, som ska bli Nor­dens störs­ta köp­cent­rum, i Sol­na. I Kis­ta ser man på den nya kon­kur­ren­ten med ny­fi­ken­het. – Blir det fint i Sol­na så ska det bli ro­ligt att åka dit, sä­ger Kista­bon Nils Karls­son.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077 Ida Nil­sing

”Kis­ta gal­le­ria är ett lo­kalt cent­rum och en knut­punkt. De som kom­mer på var­da­gar från när­om­rå­det kom­mer fort­fa­ran­de att ta

sig hit.”

Det är tors­dag för­mid­dag i Kis­ta. I gång­en mel­lan Bik­bok och Ec­co kom­mer Nils Karls­son och Ulf Öh­lin gå­en­des. De bor på Ser­vice­hu­set i Kis­ta och hit till gal­le­ri­an kom­mer de dag­li­gen. På frå­gan om de tän­ker be­sö­ka Mall of Scan­di­na­via, sva­rar de snabbt.

– Vi pra­ta­de fak­tiskt just om det, att det kun­de va­ra ro­ligt med nå­got nytt. Här i gal­le­ri­an är vi var­je dag, men går näs­tan helt me­ka­niskt fram och till­ba­ka i gång­ar­na. Blir det fint i Sol­na så ska det bli ro­ligt att åka dit, sä­ger Ulf Öh­lin.

Men de är inga stor­s­hop­pa­re.

– Vi väx­er in­te läng­re, så klä­der be­hö­ver vi in­te.

Och det blir säl­lan av att de äter lunch ute, nå­gon en­sta­ka gång när barn och barn­barn är på be­sök. De hand­lar mat och dag­lig­va­ror, dric­ker kaf­fe och träf­far folk.

Mag­nus Åkes­son är af­färs­om­rå­des­chef för Kis­ta gal­le­ria. En­ligt ho­nom fyl­ler Kis­ta en an­nan funk­tion än Mall of Scan­di­na­via. Kis­ta har flest be­sö­ka­re på var­da­gar och ba­ra en fem­te­del av be­sö­kar­na kom­mer med bil, res­ten åker kol­lek­tivt, går el­ler cyklar.

– Kis­ta gal­le­ria är ett lo­kalt cent­rum och en knut­punkt. De som kom­mer på var­da­gar från när­om­rå­det kom­mer fort­fa­ran­de att ta sig hit. Det är de­ras cent­rum där de vis­tas dag­lig­dags, sä­ger Mag­nus Åkes­son.

Och Kis­ta kom­mer att fort­sät­ta ut­veck­las i takt med när­om­rå­det.

– Det finns sä­kert ett in­tres­se av att be­sö­ka Mall of Scan­di­na­via, men vi tror in­te att det kom­mer få nå­gon stor på­ver­kan på vårt be­söksan­tal i sin hel­het. Sen job­bar vi ju kon­ti­nu­er­ligt med ut­veck­ling. För­ra som­ma­ren öpp­na­de bib­li­o­te­ket och öpp­na­deEn­trén bo­stads­byg­gan­de­ti no­vem­be­rär vi en an­pass­ningnor­ra för­rasom en­trén. sker året­till i om­rå­det.

Mag­nus Åkes­son räk­nar med att an­ta­let in­vå­na­re i när­om­rå­det kom­mer att öka med 20 pro­cent in­om fem år, vil­ket in­ne­bär 50 000 nya in­vå­na­re.

Det som är på gång just nu­son.äri­ord­ning­stäl­lan­detav yt­ter­li­ga­re nya re­stau­rang­er, som kom­mer att va­ra klart i november.

Nils Karls­son och Ulf Öh­lin har satt sig ner på en bänk för att pra­ta li­te mer.

De kän­ner till re­stau­rang- pla­ner­na, pre­cis som de har koll på det mesta som hän­der in­nan­för glas­väg­gar­na. Kis­ta gal­le­ria har byggts ut i om­gång­ar och Nils Karls­son har min­nen från 1970-ta­let, då han bod­de i Hus­by och tog bus­sen till Kis­ta för att dric­ka kaf­fe på Com­p­lé.

Även om de pla­ne­rar att be­sö­ka Mall of Scan­di­na­via, så finns egent­li­gen ing­et de sak­nar i Kis­ta.

– Det skul­le möj­li­gen va­ra en rik­tig järn­han­del då, sä­ger Ulf.

Å and­ra si­dan ta­lar han varmt om Webb­hör­nan, som är bra för ud­da gre­jer. Där kan man be­stäl­la va­ror via in­ter­net och häm­ta upp se­na­re. Sär­skilt med tan­ke på att Mall of Scan­di­na­via lig­ger en bit från tun­nel­ba­nan, kom­mer de in­te att åka dit sär­skilt of­ta. De fort­sät­ter si­na dag­li­ga pro­me­na­der i Kis­ta gal­le­ria, där näs­tan allt finns. – Jag sak­nar sjuk­vård. Det skul­le be­hö­vas fler sjuk­skö­ters­kor, sä­ger Nils Karl­sUlf Öh­lin sva­rar snabbt: – Men det har ju ing­et med gal­le­ri­an att gö­ra.

TRO­GEN. ”Jag är tro­gen Kis­ta, jag har va­rit här i 20 år”, sä­ger Alex­an­der Mal­ke, äga­re av Ro­lands Mo­de Skräd­de­ri i Kis­ta gal­le­ria. Han tror in­te att hans kun­der kom­mer att på­ver­kas av öpp­nan­det av Mall of Scan­di­na­via. I bu­ti­ken och skräd­de­ri­et ar­be­tar även Ev­lin To­ma Is­sa.

FO­TO: IDA NIL­SING

STAMGÄSTER. Nils Karls­son och Ulf Öh­lin bor på Ser­vice­hu­set i Kis­ta och be­sö­ker gal­le­ri­an dag­li­gen. De ser fram emot att tes­ta nya Mall of Scan­di­na­via i Sol­na, men kom­mer än­då att fort­sät­ta med si­na dag­li­ga tu­rer till Kis­ta gal­le­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.