Mat­teklub­ben tän­ker till

Ele­ver i Kis­ta grund­sko­la och Hus­by­gårds­sko­lan har nu möj­lig­het att lä­ra sig mat­te på fri­tids. I vec­kan ut­bil­da­de Mat­teklub­ben per­so­na­len. – Vi vill få igång själv­för­tro­en­det i mat­te ti­digt.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gun­ner Broo­ke

In­ne på Hus­by­gård­s­ko­lan sit­ter fri­tids­per­so­na­len sam­lad i ett klass­rum och spe­lar plump till­sam­mans. När tär­ning­ar­na på bor­det är kas­ta­de räk­nar de ihop siff­ror­na.

– Ett, fy­ra och sex. Då kun­de jag in­te få nå­got där. Då blir det plump på mig, sä­ger Ma­rie Eneqvist som le­der le­ken.

Hon är en av grun­dar­na bakom Mat­teklub­ben. Ett mat­te­kon­cept som syf­tar till att på ett krav­löst och lek­fullt sätt öka ele­vers själv­käns­la och kun­skap i ma­te­ma­tik och som i förs­ta hand vän­der sig till fri­tidspe­da­go­ger. Spe­let de spe­lar är ett av många som in­går i kon­cep­tet.

– Man kan lik­na oss vid en mat­kas­se. Vå­ra verk­tyg kom­mer pa­ke­te­ra­de och hem­le­ve­ra­de. Ma­te­ri­a­let är pe­da­go­giskt och tänkt att un­der­lät­ta i per­so­na­lens var­dag. Se­dan är det upp till de som tar emot oss att an­vän­da kun­ska­per­na på de sätt som pas­sar dem, sä­ger An­ni­ka Fax­an­der, ock­så hon grun­da­re av Mat­teklub­ben. Mat­teklub­ben kom till ef­ter att de två små­barns­mam­mor­na bör­jat dis­ku­te­ra Pi­sa-siff­ror­na och bris­ter­na in­om ma­te­ma­tik­un­der­vis­ning­en i sko­lan. De an­såg att man kun­de gö­ra mer, sär­skilt in­om fri­tids­verk­sam­he­ten, och tog där­för sa­ken i eg­na hän­der.

– På fri­tids blir det myc­ket fot­boll el­ler mu­sik­in­stru­ment. Det gil­lar många barn. Men vi tänk­te var­för kan man in­te gil­la sci­ence och mat­te ock­så?, sä­ger An­ni­ka Fax­an­der.

Fun­de­ring­ar­na tog fart och till­sam­mans med lä­ra­ren och lä­rar­ut­bil­da­ren EvaS­ti­na Käll­går­den tog de fram ett pe­da­go­giskt ma­te­ri­al som ge­nom spel, lek och ex­pe­ri­ment är tänkt att tän­da mat­telus­ten hos al­la.

– Al­la har en re­la­tion till mat­te. En del tyc­ker att det är jät­te­ro­ligt och and­ra tyc­ker mat­te är svårt och mind­re kul. Vå­ra öv­ning­ar är an­pas- sa­de så att barn i oli­ka ål­ders­grup­per och med oli­ka kun­skaps­ni­vå ska kun­na kla­ra av dem och ock­så upp­täc­ka att det är kul med mat­te, Ma­rie Eneqvist.

Ge­nom fort­bild­ning­en som Mat­teklub­ben er­bju­der får fri­tids­per­so­na­len fle­ra verk­tyg som de se­dan kan an­vän­da i verk­sam­he­ten. Barn från sex års ål­der kan ta del i le­kar­na och ex­pe­ri­men­ten som lärs ut. Ma­te­ri­a­let finns även för för­sko­la och mel­lan­sta­di­et.

– Det vi har sett är att det sat­sas mer på ma­te­ma­tik i de äld­re åld­rar­na. Men om man re­dan har en då­lig re­la­tion till ma­te­ma­tik, tyc­ker vi att det är li­te för sent att bör­ja då. Där­för har valt att rik­ta oss mot yng­re barn för att få igång själv­för­tro­en­det i mat­te ti­digt, Ma­rie Eneqvist.

Un­der se­nas­te vec­kan har Mat­teklub­ben be­sökt Kis­ta grund­sko­la och Hus­by­gårds­sko­lan som nu kom­mer att bör­ja an­vän­da sig av kon­cep­tet.

LEK­FULLT. Ge­nom att an­vän­da le­kar som sti­mu­le­rar till tan­kar kring ma­te­ma­tik vill Mat­teklub­ben få fler barn att gil­la mat­te.

FO­TO: FRI­DA GUN­NER BROO­KE

GRUN­DA­RE. An­ni­ka Fax­an­der och Ma­rie Eneqvist är grun­da­re av Mat­teklub­ben.

FORT­BILD­NING. pe­da­go­ger.

Mat­teklub­ben är en fort­bild­ning för fri­tids

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.