Kistas badminton i topp­form

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo

Ti­di­ga­re i år blev Kis­ta BMK svens­ka mäs­ta­re i badminton för förs­ta gång­en. Klub­ben är i ab­so­lu­ta top­pen bland Sve­ri­ges bad­min­ton­klub­bar. Även fram­ti­den ser ljus ut med tan­ke på vil­ka fram­gång­ar som klub­bens yng­re spe­la­re le­ve­re­rar – två Sve­ri­getopp­ran­ka­de ung­doms­spe­la­re är Isa­bel­le Graf­sund och Jessica Sil­ven­no­i­nen.

När Vi i Kis­ta träf­far bad­min­ton­spe­lar­na Isa­bel­le Graf­sund och Jessica Sil­ven­no­i­nen, i Kis­ta Rac­ket Cen­ter, har tje­jer­na ny­li­gen kom­mit hem från en cup i Dan­mark. I tur­ne­ring­en gick det bra – pre­cis som det bru­kar för dem här tje­jer­na.

Isa­bel­le Graf­sund är 14 år och spe­lar i ka­te­go­rin U15. I Da­nish Ju­ni­or Cup, som är en av Eu­ro­pas störs­ta ung­dom­se­lit­täv­ling­ar, åk­te Isa­bel­le ut i 16-dels­fi­na­len i sing­el­spel mot cu­pens slut­li­ga vin­na­re. En in­sats som Isa­bel­le är nöjd med.

– Jag är nöjd, dans­kan som slog ut mig är jät­te­duk­tig och hon slu­ta­de ju ock­så som vin­na­re, sä­ger Isa­bel­le Graf­sund.

För Jessica Sil­ven­no­i­nen, 13 år, blev det en tred­je­plats i U13 sing­el. Pla­ce­ring­en är ett fint kvit­to på att hon är en av U13-topp­nam­net i Eu­ro­pa. Ut­ö­ver Da­nish Ju­ni­or Cup har Jessica ny­li­gen ock­så spe­lat i Fin­land, vil­ket hon bru­kar gö­ra någ­ra gång­er per år.

– I Fin­land har jag släkt, vil­ket kanske hörs på mitt ef­ter­namn. Det är kul att få spe­la en del även där, sä­ger Jessica Sil­ven­no­i­nen.

Bå­de Jessica Sil­ven­no­i­nen och Isa­bel­le Graf­sund har en im­po­ne­ran­de me­rit­lis­ta trots de­ras unga ål­der. Bå­da är 1:a ran­ka­de i Sve­ri­ge och med i svens­ka lands­la­get i sin ål­derska­te­go­ri.Isa­bel­le Graf­sund blev här om vec­kan ut­ta­gen till att spe­la EM för U15 i Ryss­land i feb­ru­a­ri 2016.

– Det är förs­ta gång­en som jag får spe­la för lands­la­get ut­an­för Eu­ro­pa. Jag är jät­te­glad och jät­te­tag­gad, be­rät­tar Isa­bel­le Graf­sund.

Tje­jer­nas start i Kis­ta BMK bör­ja­de på pre­cis sam­ma sätt. Var­je ung spe­la­re som bör­jar i Kis­ta BMK får näm­li-

gen egen trä­nings­tid ute i hal­len med klub­bens grun­da­re Bo Bjunér.

– Jag vill gö­ra det möj­ligt, för al­la som bör­jar, att kän­na trygg­het med spor­ten. För mig är det vik­tigt att få al­la att kän­na sig väl­kom­na samt att de får grund­kun­ska­per­na i badminton, sä­ger Bo Bjunér.

Bo Bjunér har ge­nom åren, se­dan

s t ar t en 1985, träf­fat många spe­la­re. I dag har klub­ben cir­ka 200 ak­ti­va per­so­ner.

– Al­la här är li­ka vik­ti­ga oav­sett vil­ken ni­vå som spe­las. Det är så klart kul att se när det går bra re­sul­tatmäs­sigt men det är li­ka fint att ba­ra gå ut i hal­len och tit­ta på vil­ket spel som helst, sä­ger Bo Bjunér.

I april i vå­ras tog klub­ben sitt förs­ta SM-guld i lag­spel. SM-po­ka­len står nu­me­ra ma­je­stät­ligt på plats ne­re i hal­len och är nå­got klub­ben är oer­hört stolt över.

Jessica Sil­ven­no­i­nen och Isa­bel­le Graf­sund har än så länge ing­et SM-guld. Men det känns in­te så långt bor­ta. Tje­jer­na tyc­ker att det är ro­ligt när det går bra men att det ro­li­gas­te är själ­va spor­ten i sig. Men så klart finns dröm­mar.

– Min dröm just nu är att det går bra i EM i Ryss­land näs­ta år, sä­ger Isa­bel­le Graf­sund.

För Jessica Sil­ven­ni­o­nens del har kanske klub­bens fram­gång­ar gett för­smak.

– En dröm jag har är att vin­na SM. Vi får se om det blir så nå­gon gång, sä­ger Jessica Sil­ven­no­i­nen.

”Det är förs­ta gång­en som jag får spe­la för lands­la­get

ut­an­för Eu­ro­pa.”

FO­TO: ELIN LÖRN­BO

FRAM­GÅNG.

Jessica Sil­ven­no­i­nen (tv) och Isa­bel­le Graf­sund, från Kis­ta BMK, har bå­da fi­na fram­gång­ar när det gäl­ler badminton.

FO­TO: ELIN LÖRN­BO

SM-PO­KAL. Kis­ta BMK vann SM-guld för förs­ta gång­en

ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.