”Spår” om gam­la och nya spår

Är Öz­kan Yil­diz oskyl­digt dömd till livs­tids fäng­el­se för mor­det i Rin­ke­by tun­nel­ba­nesta­tion 2002? Den frå­gan står i fo­kus i kri­mi­nal­podcas­ten Spår. – Vi har hit­tat ett fel, som even­tu­ellt skul­le kun­na le­da till en res­nings­an­sö­kan, sä­ger jour­na­lis­ten Mar

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Strax in­nan mid­natt den 26 feb­ru­a­ri 2002 skjuts en 19-årig man till döds in­ne på tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Rin­ke­by.

Då­det be­skrivs som en ren av­rätt­ning.

Offret skjuts med fle­ra skott i hu­vu­det på nä­ra håll.

Tre brö­der och en ku­sin döms för mor­det. Den älds­ta av brö­der­na, Öz­kan Yil­diz, får det hår­das­te straf­fet – livs­tids fäng­el­se.

Men är han oskyl­digt dömd?

Det är fo­kus för kri­mi­nal­podcas­ten Spår.

– Tho­mas Ols­son (Öz­kan Yil­diz ad­vo­kat) ring­de mig en sen kväll och be­rät­ta­de om det här fal­let som han har tänkt myc­ket på. Tho- mas Ols­son är den ad­vo­kat som lyc­kats med flest res­nings­an­sök­ning­ar i Sve­ri­ge. Han är även den ad­vo­kat som job­ba­de med Quick­fal­let, så om han sä­ger någon­ting så har det tyngd, sä­ger jour­na­lis­ten Mar­tin John­son.

Han be­stäm­mer sig till­sam­mans med kol­le­gan An­ton Berg att bör­ja tit­ta på fal­let.

– Vi bör­jar lä­sa för­un­der­sök­ning­ar­na. Det som fram­trä­der är att do­mar­na byg­ger på in­di­ci­er. Man kan ifrå­ga­sät­ta hur åkla­ga­re och rät­ten be­dömt be­vis­ning­en, sä­ger Mar­tin John­son.

En för­svå­ran­de fak­tor i rätts­fal­let är att al­la in­blan­da­de till en bör­jan ljög, an­ting­en för att skyd­da sig själ­va el­ler and­ra. Först i hov­rät­ten er­kän­de den yng­re av brö­der­na att det var han som höll i vap­net.

– Det skul­le vi­sa sig att de gjor­de det svårt för sig själ­va. Ha­de de in­te lju­git så kanske det ha­de slu­tat an­norlun­da, sä­ger Mar­tin John­son.

De två äld­re brö­der­na har dock vid­hål­lit att de in­te va­rit in­blan­da­de i mor­det och att de in­te ens be­fann sig i Rin­ke­by den nat­ten.

Mar­tin John­son och An­ton Berg är in­te de förs­ta som grans­kat fal­let. En rad oli­ka ad­vo­ka­ter, jour­na­lis­ter, po­li­ser och för­fat­ta­re har re­dan gått ige­nom be­vis­ning­en samt do­mar­na och kom­mit med kri­tik på en rad punk­ter.

Det har gjorts res­nings- för­sök och det har till och med skri­vits en bok om mor­det.

Det här är dock förs­ta gång­en nå­gon gör en podcast om fal­let.

– Podcasten ger en hel­hets­bild och det är ett for­mat som är lätt att ta till sig. Den smy­ger sig på. Du kan till­go­do­gö­ra dig kun­ska­per som kanske ha­de va­rit svå­ra att ta till sig i and­ra fall, sä­ger An­ton Berg.

När det gäl­ler jour­na­lis­tis­ka re­por­tage så är podcast­for­ma­tet en re­la­tivt ny fö­re­te­el­se i Sve­ri­ge.

Fö­re­gång­a­ren är den ame­ri­kans­ka podcast­se­ri­en Se­ri­al som för­dju­pa­de sig i ett fall där en man dömts mot sitt ne­kan­de till livs­tids fäng­el­se för mord på sin flick­vän.

– Vi red på vå­gen som kom ef­ter Se­ri­al, sä­ger Mar­tin Jons­son.

Rätts­vä­sen­dets ifrå­ga­sat­ta age­ran­de i fal­let Quick har ock­så bi­dra­git till att det finns ett in­tres­se bland all­män­he­ten för den här ty­pen av jour­na­li­stik.

– I köl­vatt­net ef­ter Quick finns det en plats för Spår, sä­ger An­ton Berg.

Mar­tin John­son och An­ton Bergs podcast är dock in­te ba­ra ett be­skri­van­de re-

por­tage med ar­kiv­ma­te­ri­al om vad som hän­de då.

Lyss­nar­na får ock­så hö­ra många in­blan­da­de, bland an­nat Öz­kan Yil­diz som fort­fa­ran­de sit­ter i fäng­el­se, be­rät­ta om sitt liv idag.

Spår har ock­så fått fram en del nya upp­gif­ter.

– I sista av­snit­tet kom­mer vi med ny fak­ta, vi har hit­tat ett fel, som even­tu­ellt skul­le kun­na le­da till en res­nings­an­sö­kan, sä­ger Mar­tin John­son.

Hur för­hål­ler man sig till en per­son som sä­ger att

han är oskyl­dig dömd för mord?

– Som jour­na­list gäl­ler det att för­hål­la sig skep­tisk till al­la par­ter, sä­ger Mar­tin John­son.

– Vi var ju in­te på plats, men det vi kan sä­ga är: de här sa­ker­na är tvek­sam­ma. Och hur skul­le de be­dö­mas i dag? sä­ger Mar­tin Jons­son.

Hur för­hål­ler ni er till off­rets an­hö­ri­ga?

– Vi har va­rit i kon­takt med dem, men de har in­te ve­lat ut­ta­la sig. Det är en käns­lig frå­ga. Sam­ti­digt finns det an­hö­ri­ga som an­ser att de­ras fa­mil­je­med­lem­mar ut­satts för ju­sti­ti­e­mord, och det här är jät­te­job­bigt för dem. Livs­tids fäng­el­se är ju det grövs­ta straff som man kan få i Sve­ri­ge, sä­ger Mar­tin John­son.

Mar­tin John­son och An­ton Berg tyc­ker ock­så att det finns star­ka skäl för att jour­na­lis­ter och and­ra ska grä­va i do­mar som kan an­ses tvek­sam­ma – även om det in­ne­bär att man ri­ver upp gam­la sår.

– Po­li­sen har he­la sta­tens po­lis­makt till sitt för­fo­gan­de. En ad­vo­kat som dri­ver en res­nings­an­sö­kan mås­te of­ta be­ta­la ur egen fic­ka, sä­ger An­ton Berg.

Patrik Ek­ström

Podcasten är ett for­mat som är lätt att ta till sig. Den smy­ger sig på.

FO­TO: PATRIK EK­STRÖM

GRANS­KAR. Mar­tin Jons­son och kol­le­gan An­ton Berg grans­kar mor­det i RIn­ke­by tun­nel­ba­na 2002 i podcasten Spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.