Gym­na­si­um an­mält sex gång­er

In­om lop­pet av tio da­gar i ok­to­ber fick Skol­in­spek­tio­nen in sex an­mäl­ning­ar mot Ross Tens­ta gym­na­si­um. Myc­ket hand­lar om bråk och otrygg­het. Fle­ra lä­ra­re ser en tyd­lig kopp­ling till stu­di­e­si­tu­a­tio­nen och rik­tar svi­dan­de kri­tik mot skol­led­ning­en.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

har det va­rit stö­kigt på Ross Tens­ta gym­na­si­um. Fle­ra slags­mål, där även till­hyg­gen har an­vänds, har bru­tit ut i an­knyt­ning till sko­lan.

Po­li­sen fick kal­las in, fem ele­ver stäng­des av och sko­lan stäng­des i två da­gar.

Un­der pe­ri­o­den fick Skol­in­spek­tio­nen in sex an­mäl­ning­ar mot Ross Tens­ta gym­na­si­um, från bland an­nat fle­ra lä­ra­re.

Samt­li­ga rik­tar skarp kri­tik mot skol­led­ning­en.

De skri­ver att sko­lan non­cha­le­rar pro­ble­men och för­sö­ker tys­ta kri­ti­ker.

An­mä­lar­na gör

Un­der hös­ten

ock­så kopp­ling­ar mel­lan vål­det och bakom­lig­gan­de pro­blem, främst brist på re­sur­ser.

Så här skri­ver en lä­ra­re: ”De sva­ga ele­ver­na får in­te det stöd dom be­hö­ver. Vi har t ex ba­ra en spe­ci­al­pe­da­gog, och ele­ver som lä­ser mat­te års­kurs 9, för att de in­te har bli­vit god­kän­da i grund­sko­lan, gör det i en grupp på 40 ele­ver. Det är en omöj­lig upp­gift även för en bra lä­ra­re att räd­da så många sva­ga ele­ver.”

Tens­ta har pra­tat med lä­ra­re på sko­lan, men ing­en vill ut­ta­la sig. De sä­ger att det kom­mit di­rek­tiv från

Vi i

skol­led­ning­en att det ba­ra är rek­to­rer som ska ytt­ra sig för me­dia.

Den­na typ av upp­gif­ter har även fö­re­kom­mit ti­di­ga­re när det rik­tats kri­tik mot Ross Tens­ta gym­na­si­um.

Svan­te Hag­gren, centralt hu­vud­skydds­som­bud på Lä­rar­nas riks­för­bund, var på plats vid sko­lan i sam­band med oro­lig­he­ter­na.

Han sä­ger att ar­bets­si­tu­a­tio­nen har va­rit oac­cep­ta­bel och blir in­te för­vå­nad av lä­rar­nas kri­tik.

– Rent all­mänt så be­hövs det fler vux­na i sko­lan. Klas­ser­na är för sto­ra – det var länge se­dan Ross Tens­ta gym­na­si­um gick i från 20grup­per – och det in­ne­bär mind­re tid för var­je elev, vil­ket i sin tur le­der till att re­la­tio­nen lä­ra­re och elev in­te blir så tajt som den kun­de ha va­rit. Men det här är ett pro­blem som Ross Tens­ta gym­na­si­um de­lar med and­ra sko­lor i Stock­holms­om­rå­det, sä­ger han. da­gar för att per­so­na­len skul­le få pra­ta om trygg­het och triv­sel samt hur vi ska ar­be­ta fö­re­byg­gan­de. Vi har även job­bat med att ta fram do­ku­ment i verk­sam­hets­pla­nen.

”Ab­so­lut be­hö­ver vi

mer re­sur­ser.”

Vad sä­ger du om upp­gif­ter­na i an­mäl­ning­ar­na?

– Det finns själv­klart sa­ker som stäm­mer i kri­ti­ken, men det finns ock­så re­na ra­ma osan­ning­ar. Skol­in­spek­tio­nen kom­mer att va­ra här i fy­ra da­gar i slu­tet av november för att ut­re­da an­mäl­ning­ar­na.

Vad är bak­grun­den oro­lig­he­ter­na?

– Kon­flik­ten star­ta­de mel­lan släk­ting­ar till vå­ra ele­ver som se­dan fort­plan­ta­de sig in i sko­lan.

till

Hur ser du på an­mä­lar­nas kri­tik att sko­lan be­hö­ver mer re­sur­ser för att kun­na han­te­ra pro­ble­men?

– Ab­so­lut be­hö­ver vi mer re­sur­ser. Vi får re­dan i dag ex­tra re­sur­ser. Det finns en ut­satt­het här och vi be­hö­ver mer re­sur­ser än sko­lor i and­ra stads­de­lar i Stock­holm.

Stäm­mer det att lä­ra­re har fått di­rek­tiv att in­te pra­ta med me­dia? REK­TOR. – Det finns själv­klart sa­ker som stäm­mer i kri­ti­ken, men ning­ar­na till Skol­in­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.