KRÖ­NI­KAN Mats Hed­ström

Vi i Kista - - HEJ KISTA - FO­TO: IDA NIL­SING

Chefredaktör

Det är ba­ra än­nu ett e-post­med­de­lan­de som skvim­par om­kring i re­dak­tions­mej­len. Två ra­di­o­kil­lar har gjort en poddse­rie om ett gam­malt mord­fall. Cy­niskt tän­ker jag att snart sagt var­je jour­na­list värd nam­net be­hö­ver ett gam­malt brott att ro­ta i för att kun­na so­va lugnt. Så lä­ser jag en gång till. ”Spår är en podcast som i sin and­ra sä­song tar upp ett mord som sked­de i Rin­ke­by år 2002, ett myc­ket tvek­samt ju­ri­diskt fall som många än idag ifrå­ga­sät­ter.” Det kän­ner jag igen. Fram­förallt för att fle­ra av de döm­da häv­da­de att de var i Gäv­le när mor­det i tun­nel­ba­nan be­gicks. Jag job­ba­de där­up­pe och fick då och då be­sök på re­dak­tio­nen av per­so­ner som vil­le be­rät­ta om de döm­das oskuld. På den ti­den ha­de jag stör­re till­tro till po­lis, åkla­ga­re och dom­sto­lar. Det­ta var in­nan Quick-skan­da­len. I skuld­frå­gan har jag fort­fa­ran­de ing­en egen upp­fatt­ning. Att va­ra re­por­ter hand­lar om att rap­por­te­ra ny­he­ter. Jag ba­ra kom­mer att tän­ka på al­la be­rör­da. Själv läm­na­de jag det där fal­let bakom mig när jag flyt­ta­de från Gäv­le. Det kun­de in­te de gö­ra. MÖ­TE. Ett nämnd­mö­te i Jär­va är all­tid mer än ba­ra ett nämnd­mö­te. Visst av­hand­lar nämn­den vik­ti­ga ären­den, men allt som hän­der runt om­kring gör det all­tid mer in­tres­sant. Här ett gäng ”för­orts­fe­mi­nis­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.